Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν τα μόνα άμεσα υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων, που διατίθενται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα για καύσιμα μεταφορών, ενώ η χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)  των οχημάτων και σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές μετατροπές στα οχήματα και στα δίκτυα διανομής.

Μέχρι σήμερα ο όρος βιοκαύσιμα για την ελληνική αγορά αναφέρεται κυρίως στο βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται ως συστατικό (μετά από ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ) σε όλα τα ντιζελοκίνητα οχήματα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή μίγματος ενώ, σε συνέχεια πρόσφατης ελληνικής νομοθεσίας, ο Όμιλος προετοιμάζεται για την ανάμειξη βιοαιθανόλης με τη συμβατική βενζίνη για χρήση σε όλα τα βενζινοκίνητα οχήματα από το 2019.  
 

Βιοντίζελ που παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο ντίζελ κίνησης

Έτος

Βιο-ντιζελ (m3)

%κ.ο στο ντίζελ κίνησης

2013

101.269

6,73

2014

112.891

7,00

2015

112.680

7,00

2016

116.626

7,10

2017

112.338

7,11

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν ήδη φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε ακίνητα του Ομίλου, συνολικής ονομαστικής ισχύος 10 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας. Επίσης βρίσκονται σε λειτουργία 7 φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 70 kW για αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση (πρόγραμμα net-metering) σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ. Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται άλλο ένα φωτοβολταϊκό έργο συνολικής ονομαστικής ισχύος 2 MW καθώς και 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 25 MW. Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ, αναπτύσσεται ένα χαρτοφυλάκιο 130 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικών και υβριδικών έργων.

Η συνολική παραγωγή ενέργειας από τους ΦΒ σταθμούς του Ομίλου έχει ξεπεράσει τις 11 GWh από την έναρξη λειτουργίας τους και η παραγωγή του αιολικού πάρκου στη Μεσσηνία ξεπέρασε τις 73 GWh αντίστοιχα. Η συνολική αποφυγή εκπομπών CO2 υπερβαίνει τους 84.000 τόνους.


Επόμενα βήματα

  • Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων- έργα εξοικονόμησης ενέργειας
  • Η μελέτη κινδύνων από την κλιματική αλλαγή –και εσωτερικής τιμής άνθρακα.
  • Μελέτη για τις δράσεις- έργα που απαιτούνται για την προσαρμογή (adaptation) των εγκαταστάσεων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής των εγκαταστάσεων του Ομίλου – σε εξέλιξη
  • Επέκταση επενδύσεων σε ΑΠΕ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης