Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 Αδιάλειπτη Λειτουργία & Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

 

 Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά και η εξασφάλιση της συνέχειας στη λειτουργία της επιχείρησης ή/και η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επαναφορά στην κανονική λειτουργία περιορίζει αποτελεσματικά τις δυνητικές συνέπειες συμβάντων στους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον, τη φήμη, καθώς και στα οικονομικά της εταιρείας. Η ετοιμότητα για αδιάλειπτη λειτουργία είναι συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

 

 Η προσέγγισή μας

Ο Όμιλος διαθέτει Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες,  ομοίως και η κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, τα οποία διασυνδέονται.  Τα Σχέδια περιλαμβάνουν στρατηγικές απόκρισης για το χειρισμό πιθανών σεναρίων έκτακτων καταστάσεων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών.

Επίσης υπάρχουν διαδικασίες για:

 • Εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών δοκιμών για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Πρόσβαση σε πόρους προσωπικού και εξοπλισμού.
 • Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες (π.χ. MSDS, σχέδια κ.λπ.). Επικοινωνία με άλλες εταιρίες και φορείς αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητας και των ενοποιημένων σχεδίων, όταν αυτό ενδείκνυται.
 •   Διαχείριση της βοήθειας από τρίτους.

Παράλληλα με τις διαδικασίες εκτάκτων καταστάσεων, τα Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι συνδεδεμένα με τα αντίστοιχα σχέδια και κατευθυντήριες οδηγίες του Ομίλου, για αποκατάσταση της λειτουργίας.

Οι Διαδικασίες και τα Σχέδια, εξετάζονται ετησίως, ώστε να δοκιμαστούν τα βασικά στοιχεία απόκρισης σε έκτακτη κατάσταση καθώς και η ετοιμότητα / αποτελεσματικότητα των πόρων, των υποδομών και του εξοπλισμού.

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις που προκύπτουν από τις κριτικές της άσκησης και την ανάλυση των περιστατικών καταγράφονται, παρακολουθούνται και επιλύονται και τα σχέδια αναθεωρούνται αναλόγως.

 Η φιλοδοξία μας

Στόχος μας είναι η αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, με κύριο στόχο τον περιορισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των πιθανών επιπτώσεων αλλά και την εξασφάλιση των πόρων για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.

Κάθε εγκατάσταση, αλλά και ο Όμιλος επιτελικά, έχει καταστρώσει σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων άμεσα προς εφαρμογή και πλήρως ενημερωμένα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους διεθνείς Κώδικες και τα αποτελέσματα των ασκήσεων που εκτελούνται περιοδικά ή έκτακτα.

 

 

 

 

 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

         

 

Επιδόσεις

Σημαντικά:

 • ΜΗΔΕΝ μεγάλα ατυχήματα ή περιβαλλοντικά συμβάντα με μεγάλες επιπτώσεις
 • Υποστήριξη της τεχνολογίας για τη βελτίωση/ανάπτυξη των κρίσιμων συστημάτων και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης
 • Ετήσια διεξαγωγή ασκήσεων (τύπου Seveso ή θαλάσσιας ρύπανσης) εκτάκτων καταστάσεων σε κάθε εγκατάσταση με συνεργασία με τις τοπικές Αρχές.

Η διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων (π.χ Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης ή /και Περιβαλλοντικών Συμβάντων με μεγάλες επιπτώσεις) είναι υψίστης προτεραιότητας για τον Όμιλο και αυτό αποτυπώνεται και στις επιδόσεις του, αφού και το 2017 επετεύχθη ο στόχος για μηδέν Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Περιβαλλοντικά Συμβάντα μεγάλων επιπτώσεων.

Διαχειριζόμαστε όλα τα συμβάντα ως πιθανά να οδηγήσουν σε Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης  ή σε περιβαλλοντικά συμβάντα με μεγάλες επιπτώσεις, που μπορούν να πλήξουν τη φήμη ή τα οικονομικά της εταιρείας. Τα σχέδια εκτάκτων καταστάσεων (όπως πυρκαγιές / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης / κακόβουλες ενέργειες κ.α) εξετάζονται ετησίως και αναθεωρούνται, με στόχο τη συνεχή βελτίωση, ενώ συνδέονται άρρηκτα με το Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργικής Ασφάλειας το οποίο αποτελεί και το πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης της ακεραιότητας των συστημάτων και των διεργασιών.

Υπάρχουν πρωτόκολλα αμοιβαίας βοήθειας – συνεργασίας με τις γειτονικές εταιρείες και ομοειδείς επιχειρήσεις (διυλιστήρια) για αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων.

Βελτίωση υποδομών πυρασφάλειας

Το 2017 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης εξοπλισμού πυρασφάλειας και εκπαίδευσης που είχε ως σκοπό την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των διυλιστηρίων του Ομίλου για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ολοκληρώθηκε σημαντικός αριθμός έργων αναβάθμισης της πυροσβεστικής κάλυψης των εγκαταστάσεων, όπως:

 • Ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης των προβλητών των Διυλιστηρίων

 • Ενίσχυση της πυροσβεστικής κάλυψης επιμέρους μονάδων παραγωγής των εγκαταστάσεων

 • Αναβάθμιση μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης των εγκαταστάσεων δεξαμενών

 • Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης δεξαμενών πλωτής οροφής

 • Προμήθεια βραχιονοφόρου πυροσβεστικού/διασωστικού οχήματος στις βιομηχανικές Εγκαταστάσεις. Με την ενέργεια αυτή, όλα πλέον τα Διυλιστήρια του Ομίλου έχουν πλέον τη δυνατότητα αυτόνομης αντιμετώπισης περιστατικών σε υψηλά σημεία του εξοπλισμού.

 • Προμήθεια πλήρως αυτόνομων μικρών πυροσβεστικών οχημάτων ταχείας επέμβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα οποία δύνανται να καλύψουν τάχιστα περιορισμένης έκτασης περιστατικά

 • Προμήθεια νέων τύπων κατασβεστικών μέσων υψηλής κατασβεστικής ικανότητας, πολλαπλάσιας των κοινώς χρησιμοποιούμενων μέσων.

 • Προμήθεια βυτιοφόρων μεταφοράς αφρογόνου ύλης, για τάχιστο ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων, σε περίπτωση μεγάλης έκτασης ή/και διάρκειας περιστατικού.

Όσον αφορά τα έργα ενίσχυσης των υποδομών πυρασφάλειας, τα τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί ποσά άνω των €4,5 εκατ. και στις τρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ στο προσεχές διάστημα έχουν δρομολογηθεί έργα της τάξης του €1,5 εκατ.

Εκπαίδευση

Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, αλλά και της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση εκπαιδεύσεις στο πεδίο ασκήσεων των εγκαταστάσεων αλλά και σε φορείς του εξωτερικού (Falck Risk), στις οποίες συμμετέχουν ενεργά μέλη από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, την ΕΜΑΚ, αλλά και την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Επόμενα βήματα:

 • Συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού και υποδομών/εγκαταστάσεων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Αυτά περιλαμβάνουν συστήματα προειδοποίησης, ενημέρωσης, επικοινωνίας, περιορισμού, προστασίας του προσωπικού, φύλαξης κ.λπ., ανάλογα με τον τύπο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και είναι συμβατά με τους αντίστοιχους πόρους εξωτερικών φορέων/Αρχών.

 • Περιοδική ανεξάρτητη αξιολόγηση (π.χ. επιθεώρηση από εξωτερικό σύμβουλο) για την πυροπροστασία και για τα μέσα μετριασμού των κινδύνων και υλοποίηση των συστάσεων/ προτάσεων.

 • Βελτίωση των στρατηγικών και των χρόνων ανταπόκρισης στα έκτακτα περιστατικά, αν προκύψει από τα ευρήματα των ασκήσεων.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης