Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της επίδοσής και της βελτιστοποίησης της στρατηγικής του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πραγματοποίησε ανάλυση της ουσιαστικότητας των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, με τη συμμετοχή τόσο εσωτερικών, όσο και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών του.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα GRΙ και βασίστηκε στις παρακάτω τρεις φάσεις:

 

1η Φάση: Αναγνώριση

Ο Όμιλος, λαμβάνοντας υπόψη τις GRI Αρχές της Συμμετοχικότητας των ενδιαφερόμενων μερών και του Πλαισίου Βιωσιμότητας, αναγνώρισε 26 θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του. Ενδεικτικά, αυτά τα θέματα προέκυψαν μέσα από διαδικασίες επισκόπησης των παρακάτω πηγών:

 • Πρότυπα GRI και την ειδική έκδοση του GRI για τον κλάδο των πετρελαιοειδών
 • Διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα SASB
 • Εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης ομοειδών εταιρειών
 • Δημοσιεύματα για το έτος 2017 που σχετίζονται με τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών
 • Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών
 • Έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου για το έτος 2016
 • Διαβουλεύσεις με Ανώτερα Στελέχη του Ομίλου

 

2η Φάση: Ιεράρχηση

Βάσει των Αρχών των Προτύπων GRI περί Ουσιαστικότητας και Συμμετοχικότητας των ενδιαφερόμενων μερών, ο Όμιλος ιεράρχησε τα 26 θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που αναγνωρίστηκαν στην πρώτη φάση, αξιολογώντας τα εξής:

 • Τη σημαντικότητα των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων των αναγνωρισμένων θεμάτων
 • Τη σημαντικότητα των επιδράσεων των αναγνωρισμένων θεμάτων στην ικανότητα του Ομίλου να επιτύχει τους στόχους του
 • Τη σημαντικότητα των αναγνωρισμένων θεμάτων για τα ενδιαφερόμενα μέρη

Για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των αναγνωρισμένων θεμάτων για τα ενδιαφερόμενα μέρη (Άξονας Υ), διενεργήθηκαν:

 1. Τρεις ομάδες εστίασης (focus groups) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα,
 2. Δέκα συνεντεύξεις με επιλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων του Ομίλου και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος,
 3. καθώς επίσης και μία ηλεκτρονική έρευνα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου, με ποσοστό απόκρισης 37,1%.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε και μία ξεχωριστή ηλεκτρονική έρευνα στην οποία συμμετείχαν ανώτερα στελέχη του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια με ποσοστό απόκρισης 67,8%.

 

3η Φάση: Επικύρωση

Με την ολοκλήρωση της 2ης φάσης, και λαμβάνοντας υπόψη τις Αρχές του GRI περί Πληρότητας και Συμμετοχικότητας των ενδιαφερόμενων μερών, τα αποτελέσματα της ιεράρχησης επικυρώθηκαν από τη Διοίκηση του Ομίλου και ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση (συνδυασμός Άξονα Υ & Χ στον χάρτη ουσιαστικότητας) των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια για το 2017.

 

 

 

Γραφική Απεικόνιση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Matrix)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ιεραρχημένα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

 1. Κανονιστική Συμμόρφωση
 2. Διαρροές & Κηλίδες Πετρελαίου 
 3. Υγεια, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων 
 4. Ποιότητα Αέρα
 5. Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία
 6. Δημιουργία & Διανομή Άμεσης Οικονομικής Αξίας προς τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
 7. Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή
 8. Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία
 9. Απασχόληση
 10. Ασφάλεια, Ποιότητα & Προσιτότητα Προϊόντων
 11. Υποστήριξη & Διαβούλευση με τις Τοπικές Κοινωνίες
 12. Υπεύθυνα Προϊόντα
 13. Αντι-ανταγωνιστική Συμπεριφορά
 14. Βιοποικιλότητα
 15. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εργασία
 16. Αποθέματα Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
 17. Αδειάλειπτη Λειτουργία & Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτατης Ανάγκης
 18. Πρώτες Ύλες & Υλικά
 19. Καινοτομία Υπηρεσιών
 20. Κατανάλωση Νερού
 21. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 22. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Εργαζομένων
 23. Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις
 24. Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα
 25. Υπεύθυνο Marketing
 26. Διαφορετικότητα & Ένταξη Εργαζομένων
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης