Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΘΙΚΗ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία

 

 Γιατί είναι ουσιαστικό;

 Η διαφθορά είναι ένα από τα βασικότερα εμπόδια για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς τροφοδοτεί τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, εις βάρος του υγιούς και νόμιμου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον υπονομεύει και την βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης, καθώς τροφοδοτεί νοοτροπία παραβατικής και ανήθικης συμπεριφοράς, με κίνδυνο σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων για τη λειτουργία και τη φήμη της επιχείρησης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για την απαγόρευση ενεργειών και συμπεριφορών που συνιστούν πράξεις διαφθοράς, προβλέποντας σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ενεργειών.

 Η προσέγγισή μας

Η εταιρεία προβλέπει συγκεκριμένα στον Κώδικα Δεοντολογίας, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική τόσο για τη Διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου, όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες ή προμηθευτές του, την πλήρη απαγόρευση ενεργειών ή συμπεριφορών που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν φαινόμενα διαφθοράς.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία μεριμνά για την εφαρμογή και τη παροχή συμβουλών ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και για τη διερεύνηση αναφορών ή καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης των παραπάνω κανόνων.

Περαιτέρω, η εσωτερική δομή και εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών του Ομίλου προβλέπουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες, συμπράξεις δύο ή και περισσοτέρων προσώπων, εσωτερικές εγκρίσεις και ελέγχους, ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα διαφθοράς.

 

 

 Η φιλοδοξία μας

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ως στόχο η δραστηριότητά του να είναι απολύτως σύννομη, ηθική και σύμφωνη με τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς. Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης δίνει συμβουλές για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πράξεις διαφθοράς και επιλαμβάνεται της διερεύνησης σχετικών αναφορών

 

 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

 Ο Κώδικας Δεοντολογίας συνοψίζει τις αρχές που διέπουν την εσωτερική λειτουργία του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που ορίζονται κάθε φορά για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα και πρόοδο του. Αποτελεί οδηγό για όλους τους εργαζομένους, αλλά και τρίτους που συνεργάζονται με τα ΕΛΠΕ.

Η διαδικασία αποδοχής και επαναβεβαίωσης της δέσμευσης γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου και ο Κώδικας είναι μεταφρασμένος σε όλες τις γλώσσες των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και στα Αγγλικά.

Κατά τα τέσσερα έτη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας έχει λάβει χώρα συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών και εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου στο περιεχόμενο του Κώδικα και τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς επίσης λειτουργεί και Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης