Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει καταρτίσει Πολιτική Ανταγωνισμού και εγχειρίδιο συμμόρφωσης. Το σχετικό κείμενο εγκρίθηκε με την 1316/ 6/22.3.2018 απόφαση του ΔΣ. Η εν λόγω Πολιτική αποτυπώνει τη διαρκή δέσμευσή του Ομίλου να συμμορφώνεται προς τις επιταγές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού, καθώς και των εθνικών νομοθεσιών ανταγωνισμού των χωρών εντός των οποίων δραστηριοποιείται. Περαιτέρω, προσβλέπει στο να συνδράμει τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Ομίλου να κατανοήσουν τους θεμελιώδεις κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού και την επίδρασή τους στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών του πρακτικών.

Η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου, σε συμφωνία με τους κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού, συντελεί στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύει την Ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και αποτρέπει παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι οποίες δύνανται να εκθέσουν τον Όμιλο, αλλά και κάθε εργαζόμενο ατομικά, στον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης