Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ενσωματώσει στη στρατηγική του τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και όλες οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες εναρμονίζονται με τις δεσμεύσεις για μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και στη γενική πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθείται την τελευταία δεκαετία.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να δημιουργείται ένα ασφαλές, υγιές και καλό εργασιακό περιβάλλον, να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης, που να ικανοποιούν τις παρούσες ανάγκες της κοινωνίας χωρίς να διακυβεύεται το μέλλον των επόμενων γενεών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της πολιτικής ο Όμιλος:

  • Χρησιμοποιεί μεθόδους και πρακτικές, οι οποίες είναι οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.
  • Εφαρμόζει διαδικασίες για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, περιορισμού των εκπομπών και ορθής διαχείρισης των αποβλήτων.
  • Υιοθετεί τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων και εφαρμόζει σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό.
  • Υλοποιεί προγράμματα και καλές πρακτικές για την στήριξη του κοινωνικού συνόλου.

Με βάση την αρχή της Διαφάνειας και τη δέσμευση για συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, καταρτίζεται ετήσιος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Από το 2007 υιοθετεί και συμβάλλει στη διάχυση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), για

α)  την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμό των δικαιωμάτων εργασίας

β)  την προστασία του περιβάλλοντος και υιοθέτηση τεχνολογιών φιλικών προς αυτό

γ)  την εξάλειψη των διακρίσεων

δ)  την καταπολέμηση της διαφθοράς

και εκδίδει την Έκθεση Αναφοράς Προόδου (CoP).

Δεσμεύεται και εφαρμόζει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα περί Απολογισμού Βιωσιμότητας, του Global Reporting Initiative, GRI Standards, συμπεριλαμβανομένου  και του ειδικού συμπληρώματος δεικτών για τον πετρελαϊκό κλάδο, Oil and Gas Sector Supplement. Η αξιοπιστία των παρεχομένων στοιχείων και πληροφοριών πιστοποιείται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

Τέλος, το 2015 ο Όμιλος υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και συμμορφώνεται με τα 20 κριτήρια που ανταποκρίνονται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης