Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το Καταστατικό της εταιρείας προβλέπει ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου με διορισμό – και όχι εκλογή από την Γενική Συνέλευση για 11 από τα 13 μέλη του, γεγονός που συνιστά απόκλιση από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία επισημαίνεται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης στην οποία προβαίνει η εταιρεία. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της προαγωγής βασικών αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. Έτσι κατά το περασμένο δωδεκάμηνο:

  1. Αναβαθμίστηκε και τονώθηκε η συλλογική λειτουργία του ΔΣ αφού κατά το 2017 πραγματοποιήθηκαν 21 συνεδριάσεις του οργάνου

  2. Εκτός από την αξιολόγηση του ΔΣ μέσω της Έκθεσης Πεπραγμένων του από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ΔΣ παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση, αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του κατά τηνεκπλήρωση των καθηκόντων του καθώς και εκείνη των επιτροπών που έχει συστήσει. Μέχρι σήμερα η αξιολόγηση αυτή είναι συλλογική του ΔΣ ως οργάνου της εταιρείας και των επιτροπών που το ΔΣ έχει συστήσει με βάση τα πεπραγμένα του προηγούμενου διαστήματος. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση προΐσταται ο Πρόεδροςκαι τα αποτελέσματα αυτής συζητούνται σε συνεδρίαση του ΔΣ. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που προέκυψαν από την αξιολόγηση.Επιπλέον των ανωτέρω, εξετάζεται η εισαγωγή συστήματος αξιολόγησηςτου ΔΣ και από εξωτερικό εξειδικευμένο σύμβουλο καθώς και κάθε μέλους του ΔΣ ατομικά.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης