Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 

 Κανονιστική Συμμόρφωση

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η Κανονιστική Συμμόρφωση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η εν γένει δράση της εταιρείας ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα εταιρικής υπευθυνότητας, καλλιεργώντας κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και του κύκλου των συναλλασσόμενων με αυτήν προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της, των πελατών, προμηθευτών και καταναλωτών της, των μετόχων της, αλλά και των διοικητικών και δικαστικών αρχών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εμπορική θέση της εταιρείας και εδραιώνεται η φήμη της, ενώ παράλληλα δημιουργείται το απαραίτητο κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσομένων με αυτήν και των λοιπών ενδιαφερομένων προσώπων (stakeholders).

 

Η προσέγγισή μας

Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας και επιχειρηματικής δράσης των εταιρειών του Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε ενιαίο Κώδικα Δεοντολογίας, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική τόσο για τη Διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου, όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες ή προμηθευτές του.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία μεριμνά για την εφαρμογή και τη παροχή συμβουλών ως προς τον Κώδικα Δεοντολογίας, αλλά και για τη διερεύνηση παραπόνων ή καταγγελιών σχετικά με περιπτώσεις παραβίασής του.

Συγκεκριμένα κεφάλαια του Κώδικα δεοντολογίας εξειδικεύονται από ειδικότερες Πολιτικές: Πολιτική Ανταγωνισμού, Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ βρίσκεται υπό διαμόρφωση η πολιτική αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων.

 

Η φιλοδοξία μας

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει ως στόχο η δραστηριότητες των εταιρειών του  του και οι συνεργασίες τους να διέπονται από συγκεκριμένες αξίες και αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις εκφάνσεις εταιρικών δράσεων, από τις πιο απλές και καθημερινές, ως τις πιο σημαντικές και σύνθετες. Οι αρχές και οι αξίες αυτές προδιαγράφουν ένα σύννομο και ηθικό τρόπο λειτουργίας του Ομίλου προς επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων και διασφαλίζουν την βιωσιμότητα και την πρόοδό του.

 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 43α παρ. 3 εδάφιο (δ) Κ.Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 Ν. 3973/2010 και η οποία προβλέπει την υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να προβαίνουν σε δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, με αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/esed

Εκτός του ιστοτόπου του ΕΣΕΔ, ο Κώδικας είναι διαθέσιμος σε όλο το προσωπικό μέσω του εταιρικού εσωτερικού ιστότοπου καθώς και σε έντυπη μορφή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε αντίθεση με τις υποχρεωτικές διατάξεις των σχετικών νόμων, στις οποίες έγινε αναφορά ανωτέρω, αποτελεί κείμενο αυτορρύθμισης και οικειοθελούς δεσμεύσεως της εταιρείας.  

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρμόζουν να δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με το σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ετήσιο Απολογισμό 2017 (https://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/GR_Helpe_Annual_Report_2017_Spreads.pdf), κεφ. Εταιρική Διακυβέρνηση, σελ. 64-77.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από ΔΣ αποτελούμενο από δεκατρία (13) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής, λήγουσα στις 14/4/2023 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Το ΔΣ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ετήσιο Απολογισμό 2017 (https://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/GR_Helpe_Annual_Report_2017_Spreads.pdf),
κεφ. Εταιρική Διακυβέρνηση, σελ. 64-77.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης