Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τις απειλές και τις ευκαιρίες και περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα επίπεδα μέσα στον Όμιλο, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σύνδεσμο (https://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/ELPE_ANNUAL_REPORT2017_internet.pdf (σελ. 36-42, 171-173 & 180-181).

Μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι και η λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,  η οποία συνεισφέρει στην βελτίωση του περιβάλλοντος Αναγνώρισης, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου.

Σημαντικές δράσεις κατά το 2017 ήταν:

  1. Αυξήθηκε περαιτέρω η ανθρωποδύναμη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ) κατά 5 ελεγκτές, 4 με διοικητική & οικονομική κατάρτιση και 1 με τεχνική κατάρτιση, με στόχο να εξασφαλιστεί πληρέστερη ελεγκτική κάλυψη όλων των επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου. Σήμερα η ΓΔΕΕΟ αριθμεί 16 ελεγκτές, αριθμός ρεκόρ από το 1998 που συστάθηκε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

  2. Πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχή χρονιά Αξιολόγηση Κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου. Την εργασία αυτή ολοκλήρωσαν οι επικεφαλής των οργανωτικών μονάδων και εταιρειών του Ομίλου, με τον συντονισμό της ΓΔΕΕΟ. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι, αφ’ ενός μεν η ανάπτυξη ενιαίας προσέγγισης εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων στον Όμιλο, αφ’ ετέρου δε η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην κατάρτιση του ετήσιου και τριετούς ελεγκτικού πλάνου του Ομίλου.

  3. Για την εξωτερική αξιολόγηση της δομής και λειτουργίας της ΓΔΕΕΟ, που προβλέπεται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα να γίνεται ανά πενταετία, αναδείχθηκε μέσω διαγωνισμού κατάλληλος Εξωτερικός Αξιολογητής, ο οποίος ολοκλήρωσε το έργο του εντός του 2017. Σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση που είχε πραγματοποιηθεί το 2012, διαπιστώθηκε σαφής βελτίωση στην εφαρμογή μεγάλου αριθμού προτύπων και, παράλληλα, προτάθηκαν ενέργειες περαιτέρω βελτίωσης στην εφαρμογή των υπολοίπων προτύπων.

  4. Συνεχίστηκε η σταδιακή εκπαίδευση όλου του προσωπικού, εκ μέρους αρμοδίων στελεχών της ΓΔΕΕΟ, επί των βασικών αρχών που διέπουν την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της ελεγκτικής κουλτούρας εντός του Οργανισμού και τη βελτίωση της συνεργασίας της ΓΔΕΕΟ με τις ελεγχόμενες μονάδες.

  5. Ένας ελεγκτής πιστοποιήθηκε σε θέματα πρόληψης απάτης (CFE – Certified Fraud Examiner).

  6. Ολοκληρώθηκαν συνολικά 49 έλεγχοι (39 τακτικοί και 10 έκτακτοι), υπερκαλύπτοντας το πρόγραμμα ελέγχων του έτους.

 

 Κατηγορία ελέγχων

   Ποσότητα

 Εγκαταστάσεις παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών

18

 Τομέας προμηθειών

8

 Κανονιστική συμμόρφωση

4

 Θέματα ανθρωπίνου δυναμικού

3

 Οικονομικά-διοικητικά-εμπορικά θέματα

16

 

7.  Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε νέες οργανωτικές μονάδες που δεν είχαν ελεγχθεί κατά το παρελθόν, όπως τα Τμήματα Παραγωγής και Συντήρησης των Διυλιστηρίων, εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Εμπορίας που συνδέονται άμεσα με θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης και ασφάλειας εγκαταστάσεων, αλλά και επιτελικές οργανωτικές μονάδες, με σκοπό την ελεγκτική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

8.  Εξετάστηκαν καταγγελίες για παραβιάσεις των Πολιτικών και Διαδικασιών του Ομίλου σε συγκεκριμένες ελεγκτικές περιοχές και προτάθηκαν βελτιωτικές ενέργειες, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, με στόχο την εξάλειψη και της παραμικρής αμφιβολίας ή δυνατότητας παρέκκλισης από τις διαδικασίες του Ομίλου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης