Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΙΛΟΥ

  • Κανονισμός Επενδύσεων

  • Κανονισμός Προμηθειών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

  • Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων

  • Κανονισμός Απομάκρυνσης & Διάθεσης Άχρηστου ή Πλεονάζοντος Εξοπλισμού ή Υλικού και Πώλησης Περιουσιακών Στοιχείων σε Τρίτους

  • Κανονισμός Προμήθειας Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών (Αγορά, Πώληση, Μεταφορά Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων)

  • Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας

  • Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβασης Εργασίας και τυχόν συμπληρωματικές αυτής

  • Κανονισμός Λειτουργίας Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου

  • Κανονισμός Λειτουργίας Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου

  • Κανονισμός Πιστώσεων

Επιπλέον, για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας καταρτίζονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων, Πολιτικές και Διαδικασίες που υπάγονται στο Επιχειρησιακό Σύστημα Οργάνωσης (Ε.Σ.Ο.), οι οποίες εγκρίνονται ανάλογα με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Εφαρμογής Ε.Σ.Ο.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης