Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

         

          Ε. Τσοτσορός
          Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

 

«H στρατηγική των ΕΛΠΕ για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στο ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον»

 

Το 2017 αποτέλεσε για τον Όμιλο των ΕΛΠΕ την καλύτερη χρονιά από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων και λειτουργικών επιδόσεων. Ο συνδυασμός θετικών διεθνών περιθωρίων, ευνοϊκής ισοτιμίας δολαρίου - ευρώ και τιμών πετρελαίου, με τις υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, το ρεκόρ παραγωγής και πωλήσεων και τη σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, μεγιστοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους παρά τη διακοπή λειτουργίας των διυλιστηρίων του νότου για αρκετές εβδομάδες.

Πλην, όμως, η διεθνής συγκυρία και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις που σημειώνονται κατά το τρέχον έτος δεν αφήνουν πλέον ούτε ελάχιστο περιθώριο εφησυχασμού και αναδεικνύουν τις αυξημένες απαιτήσεις εγρήγορσης και ανάληψης συντονισμένων και συγχρονισμένων συνολικών δράσεων, ώστε να διατηρηθεί αλώβητο το κεκτημένο του πρωταγωνιστικού ρόλου στον ενεργειακό τομέα, των σημαντικών επιδόσεων και της επιτυχούς παρουσίας στο διεθνή ανταγωνισμό.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων τόσο στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και γεωπολιτικό πεδίο, όσο και ειδικότερα στα ιδιαίτερης σημαντικότητας για τον πλανήτη ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Η αλόγιστη χρήση των ενεργειακών πόρων στο πλαίσιο του κυρίαρχου αναπτυξιακού μοντέλου της βιομηχανικής, αλλά και της μεταβιομηχανικής περιόδου, οδήγησε στα αδιέξοδα των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής .

Η ΕΕ ηγείται της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την οποία υιοθέτησε σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις και η ευρωπαϊκή διύλιση, σηματοδοτώντας τις κατευθύνσεις των πρόσθετων αναγκαίων επενδύσεων, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού προσαρμογής στη νέα εποχή. Επιπλέον αυτών οι εξελίξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, επιβαρύνονται περαιτέρω από τα γεγονότα που διαμορφώνουν ένα ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με σημαντικές δυσκολίες αντιμετώπισης πολύ δε περισσότερο ανατροπής.

Η παγκόσμια κοινότητα βιώνει μια πολυεπίπεδη, μακράς διάρκειας, πολιτική και οικονομικοκοινωνική κρίση, με αφετηρία τους κλυδωνισμούς της μετάβασης στη μεταψηφιακή εποχή, των βιομηχανιών του μέλλοντος (ρομποτική, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εμπορευματοποίηση της γονιδιωματικής, των μεγάλων δεδομένων (big data), της κωδικοποίησης του χρήματος και των αγορών) και της παράλληλης ολοκλήρωσης της ιστορικής περιόδου των τελευταίων τριάντα ετών της ψηφιακής τεχνολογίας, της αυτοματοποίησης και της παγκοσμιοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτών των ραγδαίων αλλαγών και του αβέβαιου και ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, ο Όμιλός μας καλείται να σχεδιάσει ένα βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο αντιμετώπισης των προκλήσεων και εξασφάλισης της αποτελεσματικής των υλοποίησης στην προοπτική ανταγωνιστικής παρουσίας τα επόμενα χρόνια.

 

Α. Η ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό των ΕΛΠΕ

Η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και ενσωμάτωση επιλεγμένων SDG’s στην αναπτυξιακή στρατηγική των ΕΛΠΕ :

  • Ενισχύει την επιχειρηματική των αξία
  • Βελτιώνει τη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου και
  • Διασφαλίζει την αποδοχή τους από τις κοινωνίες μέσα στις όποιες λειτουργούν.

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα (ενεργειακός μετασχηματισμός), στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός και τα νέα προϊόντα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από το ενεργειακό μας σύστημα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι νέες προκλήσεις της μετάβασης στη μεταψηφιακή εποχή, καθιστούν ολοένα και πιο σημαντικό να κατανοήσουμε τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται, ώστε έγκαιρα να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος του Ομίλου μας. Επιπλέον όμως, καθοριστικής σημασίας, για την αποτελεσματική ενεργό παρουσία μας, τόσο στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία, αλλά και στις αγορές, είναι το να γνωρίζουμε τι θέλει η κοινωνία γύρω μας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη (οι συμμέτοχοι μας) κατανοούν και μοιράζονται τη στρατηγική και τις συνδεόμενες με αυτήν επενδύσεις που εντάσσονται στον σχεδιασμό του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Οι προαναφερόμενες κύριες τάσεις, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι αλλά και οι ευκαιρίες, παράλληλα με την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών λαμβάνονται υπόψη ολιστικά με σκοπό τη διαμόρφωση του πλέγματος των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Ομίλου.

Ουσιαστικά, η στρατηγική του Ομίλου ενσωματώνει τις προτεραιότητες μεταξύ των βασικών θεμάτων που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη (ανάλυση ουσιαστικότητας – materiality assessment) και τους διασταυρώνει με την ευρύτερη βιομηχανική στρατηγική και τις λειτουργικές δράσεις προτεραιότητας του Ομίλου.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού τίθεται το μείζον ζήτημα της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με κύριους άξονες την συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς επίσης και η ταχεία ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

 

Β. Οι στρατηγικοί στόχοι του αναπτυξιακού σχεδίου των ΕΛΠΕ και οι κατά προτεραιότητα ενέργειες για την επίτευξη των στόχων

Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της ιεράρχησης των, από τα ενδιαφερόμενα μέρη (skakeholders), ενσωματώνονται στο αναπτυξιακό σχέδιο των ΕΛΠΕ, που κατ’ αρχή στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας του Ομίλου, με κύριους άξονες παρεμβάσεων και ενεργειών την σταθεροποίηση και ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικής λειτουργίας και την έγκαιρη προσαρμογή στο νέο ενεργειακό και επιχειρησιακό τοπίο, το οποίο διαμορφώνεται στο πλαίσιο του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο της συνθετικής αυτής προσέγγισης διαμορφώθηκαν οι κύριοι στόχοι που είναι:

  1. Η ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας
  2. Η βελτίωση της διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου 
  3. Η αποτελεσματική μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  4. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
  5. Η βελτίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες

Κύρια προϋπόθεση για τη μεσομακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων, ώστε ο Όμιλος ΕΛΠΕ να παραμείνει πρωτοπόρος και καινοτόμος Όμιλος στη ΝΑ Ευρώπη αποτελεί η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδιασμού μετάβασης σε χαμηλού άνθρακα ενεργειακό σύστημα που συνεπάγεται ευρύτατο μετασχηματισμό των δομών του Ομίλου.

Αφετηρία του μακροπρόθεσμου αυτού προγράμματος αποτελεί το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ομίλου, στο πλαίσιο του οποίου, με επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ επιχειρείται, αφενός μεν η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η μείωση της επίπτωσης των εξωγενών παραγόντων, όπως οι τιμές του αργού και προϊόντων, τα περιθώρια διύλισης και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και η ελαχιστοποίηση της επίδρασης του διαρκώς αυξανόμενου «κόστους» του CO2, αφετέρου δε η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικότητας εργασίας, η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η υλοποίηση του 5ετούς προγράμματος Έρευνας Υδρογονανθράκων.

Η Διοίκηση, τα στελέχη και όλοι οι εργαζόμενοι, παρακολουθούν συστηματικά, μελετούν και αναλύουν διεξοδικά τις εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά της υπό διαμόρφωση νέας εποχής και εντός του 2018 ολοκληρώνουν και καταθέτουν συγκροτημένη πρόταση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τις εναλλακτικές επιλογές, για τη λήψη των αποφάσεων που θα καθορίσουν τη θέση και το ρόλο του Ομίλου στη μεταψηφιακή εποχή, των οικονομιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στη Ν.Α Ευρώπη, περιφερειακή περιοχή στην οποία σήμερα, επάξια κατέχει πρωταγωνιστική θέση και πρωτοπόρο ρόλο. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης