Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

 Απασχόληση

 Γιατί είναι ουσιαστικό;

H  απασχολησιμότητα, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί στρατηγική  επιλογή της εταιρείας  με στόχο να  επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και βελτίωση των επιδόσεών της σε όλους τους τομείς, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητές της.

Ταυτόχρονα επιδιώκει τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο  χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, συνέπεια, υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εργασίας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, προσαρμοστικότητα στις αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου ο Όμιλος να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον  στον τομέα της  Ενέργειας. 

 Η προσέγγισή μας

Οι εταιρικές πολιτικές και πρακτικές του Ομίλου δίνουν προτεραιότητα στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την εναρμόνιση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, την ανάπτυξης ομαδικότητας και συνεργασίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος διατηρεί ένα άριστο εργασιακό κλίμα και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, ανταγωνιστικές αμοιβές, δυνατότητες εξέλιξης, κίνητρα, παροχές, βραβεύσεις, αξιολόγηση απόδοσης των εργαζομένων, προγράμματα απασχόλησης φοιτητών ΑΕΙ - σπουδαστών ΑΤΕΙ, προγράμματα εργασιακής απασχόλησης νέων πτυχιούχων, εσωτερικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενθάρρυνση των εργαζόμενων για ανάληψη διαφορετικών ρόλων, ανάλογα με τις γνώσεις, την πείρα και τις ικανότητές τους.

 Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που διασφαλίζουν ότι ο Όμιλος θα αποτελεί διαχρονικά εργοδότη πρώτης επιλογής, αναδεικνύοντας παράλληλα τον εργαζόμενο του μέλλοντος, τον άριστο επαγγελματία που διαπνέεται από τις αξίες της δημιουργικότητας, της εργατικότητας, με διάθεση για μάθηση, ακεραιότητα, ευθυκρισία, ήθος.
Ο Όμιλος σήμερα και στο μέλλον, δεσμεύεται ουσιαστικά για την υλοποίηση αυτού του οράματος με:

Αξιοκρατικά συστήματα προσέλκυσης και αξιολόγησης εργαζομένων.

Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους για εμβάθυνση στο αντικείμενό τους και συνεχή επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας.

Δυνατότητες εξέλιξης, χωρίς καμία διάκριση (πχ φύλο, ηλικία, καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα, σωματικά ή κινητικά προβλήματα, πεποιθήσεις κλπ)

 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

             

Η ηγετική μας θέση στην αγορά οφείλεται στην ικανότητά μας να προσελκύουμε και να διατηρούμε τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας. Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός είναι ασφαλές και παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους δίνονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους.

Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζομένους μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση.

 Δεσμεύσεις προς τους εργαζομένους:

 Διασφάλιση υγείας/ ασφάλειας

 Ποιότητα ζωής

 Δια βίου μάθηση

 Εξασφάλιση θέσεων εργασίας

 Αξιολόγηση απόδοσης

 Παροχή κινήτρων

 Πολιτική ίσων ευκαιριών

 


  •  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης