Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σχετικά με την εργασία ανηλίκων, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο μπορούν χωρίς κανένα περιορισμό να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις.

Υπάρχουν δέκα συνολικά ενώσεις εργαζομένων με μέσο ποσοστό συμμετοχής 87%, (βλέπε αναλυτικά στον δείκτη 102-41, http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainability-standards-and-verification/GRI-Standards/). Το αντιπροσωπευτικό σωματείο των εργαζομένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υπογράφει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Αντίστοιχες συλλογικές ρυθμίσεις υπάρχουν για τους εργαζόμενους της ΕΚΟ, της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και της DIAXON.

Απασχολούμενοι στον Όμιλο*

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2.062
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 494
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 157
DIAXON Α.Β.Ε.Ε. 97
ΟΚΤΑ AD SKOPJE 377
JUGOPETROL AD 108
HELLENIC PETROLEUM CUPRUS LTD 56
EKO BULGARIA EAD 56
EKO SERBIA AD 36

* Αναφέρονται οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου. Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στους δείκτες 102-8 & 405-1 (http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainability-standards-and-verification/GRI-Standards/).

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά φύλο

Εντός Ελλάδας      Άνδρες                    2328

                           Γυναίκες                   482

Εκτός Ελλάδας      Άνδρες                     443                         

                          Γυναίκες                    190

 

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά επίπεδο εκπαίδευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                      126

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                1798                      

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                    1519

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης