Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αναγνωρίζουμε τα ακόλουθα οφέλη που διασφαλίζουν μια ολιστική σχέση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής:

 • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και μείωση ποσοστού τριβών
 • Μεγαλύτερη αφοσίωση των εργαζομένων αλλά και των πελατών
 • Μείωση των απουσιών λόγω ασθενείας
 • Βελτιωμένη φήμη στην αγορά
 • Συνεχής ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συναδελφικότητας
 • Υιοθέτηση καινοτόμων οργανωτικών δομών και συνεργειών
   

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Όμιλος έχει αναπτύξει εταιρικές πολιτικές και προγράμματα καινοτόμα, όπως:

 • Ελαστικό ωράριο εργασίας για το διοικητικό προσωπικό 
 • Ανοικτή επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Παροχή γεύματος για τους εργαζόμενους
 • Δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων από και προς τον τόπο εργασίας
 • Εκδηλώσεις για προσωπική και επαγγελματική ισορροπία
 • Συμμετοχές σε εργασιακά πρωταθλήματα και προγράμματα εκγύμνασης των εργαζομένων

                                                                                                                                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης