Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους αλλά και για την αξία που φέρνουν στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές σχεδιασμένες αφενός για να υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων και αφετέρου για να εξασφαλίζουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουμε σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες.

Η μισθολογική πολιτική για το προσωπικό καθορίζεται από την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι αμοιβές και οι παροχές των Στελεχών Διευθυντικού Επιπέδου καθορίζονται από σύστημα αμοιβών, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αξιολόγηση των θέσεών τους, την ατομική τους απόδοση και την επίτευξη στόχων.

Παράλληλα, εφαρμόζουμε πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους. Είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή, προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά. Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα, παρέχεται όμως σε όλους ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, ασφάλιση για ολική ή μερική αναπηρία, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και παροχές στα τέκνα των εργαζομένων, όπως κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακού σταθμού, βοήθημα εκπαίδευσης, οικονομικές ενισχύσεις βράβευσης αριστούχων κ.λπ.

Στο δείκτη 201-1 (http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainability-standards-and-verification/GRI-Standards/) παρουσιάζεται το σύνολο των παροχών και πολιτικών για τους εργαζόμενους, που το 2017 ξεπέρασε τα €30 εκατ. Επίσης, το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων (loyalty indicator) ήταν 95,2% (http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainability-standards-and-verification/GRI-Standards/, δείκτης 401-1).

Τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας και τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα καλύπτουν το 87,37% και το 75,87% αντιστοίχως των εργαζομένων (μέσοι όροι).

Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ετήσια ανασκόπηση απόδοσης για την αξιολόγηση της επίδοσής τους και το σχεδιασμό για την περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Το 2017 όλοι οι εργαζόμενοι (μέσος όρος Ομίλου 93,73%) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης. Στον δείκτη 404-3 (http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainability-standards-and-verification/GRI-Standards/) παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ανά εταιρεία του Ομίλου.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης