Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

Ποιότητα Αέρα

 

 Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη και αποτελεσματική λειτουργία μας απαιτεί τη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών έτσι ώστε να ελαχιστοποιούμε την επίπτωση μας στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και να συμβάλλουμε  ουσιαστικά στην  βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα των περιοχών δραστηριοποίησης μας.

Η κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία μας αναπτύσσει σχέσεις   εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες. Η συνεχής μείωση των αέριων εκπομπών και η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιράς επιτυγχάνεται  με την  υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών.    

 

 

 Η προσέγγισή μας

Στοχεύουμε στη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καυσίμων υψηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία.

Δεσμευόμαστε για την αυστηρή τήρηση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών νομοθεσιών και βέλτιστων πρακτικών, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τη συμμόρφωση μας όπως με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τον κλάδο των πετρελαιοειδών και την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Βιομηχανικών Εκπομπών. Η δέσμευση μας αυτή εκφράζεται εμπράκτως μέσω σημαντικών επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής αλλά και άμεσου περιορισμού των εκπομπών,  όπως καυστήρες χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων, μονάδες ανάκτησης πτητικών οργανικών ενώσεων, μονάδες ανάκτησης θείου από τα καυσαέρια, κ.α.  

Η προσέγγιση μας και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά, αν ληφθεί υπόψη η σημαντική μείωση των βασικών δεικτών αέριων εκπομπών την τελευταία πενταετία όπως και η αντίστοιχη αποτύπωση της συμβολής μας στα ποσοτικά στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας των γειτονικών με τις δραστηριότητες μας περιοχών.

 Η φιλοδοξία μας

Επιδιώκουμε τη συνεχή μείωση των δεικτών αέριων εκπομπών σε όλες τις δραστηριότητες μας και την ευρεία αποδοχή της σημαντικής συνεισφοράς μας στην βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας των τοπικών κοινωνιών.

 

 

 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

              

 

 

 

Επίδοση – Ποσοτικά στοιχεία

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν στη μείωση των αέριων εκπομπών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καυσίμων υψηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία (πχ. καυστήρες χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, συστήματα ανάκτησης ατμών κατά τη φόρτωση πετρελαιοειδών).

Στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου, που αποτελούν και το κύριο κομμάτι της παραγωγικής δραστηριότητας του, έχει μεγιστοποιηθεί η χρήση αέριων καυσίμων ιδιοκατανάλωσης, δηλ. καυσίμων που προέρχονται από αέρια διεργασιών τα οποία υφίστανται καθαρισμό μέχρι τη μηδενική συγκέντρωση θείου, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τη χρήση βαρύτερων υγρών καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό έχουν επιτευχθεί σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2). Εκτός όμως των σημαντικών έργων αποθείωσης των αερίων καυσίμων, που υλοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις υιοθετήθηκε ταυτόχρονα και η χρήση καυστήρων χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOX) στη πλειοψηφία των εστιών καύσης. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω προσπαθειών είναι και η σημαντική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου τα τελευταία έτη.

Για τον περιορισμό των εκπομπών των διάχυτων πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds - VOC) έχουν εφαρμοσθεί Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές στην αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων όπως δευτερογενείς φραγές στις οροφές των δεξαμενών πλωτής οροφής, βαφή των δεξαμενών πτητικών προϊόντων με λευκό χρώμα (υψηλής ανακλαστικότητας), φόρτωση των βυτιοφόρων οχημάτων από τον πυθμένα και Συστήματα Ανάκτησης Ατμών στις εγκαταστάσεις φόρτωσης και πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η πολύ επιτυχημένη εφαρμογή των προγραμμάτων έγκαιρης ανίχνευσης και αποκατάστασης των διαρροών (Leak Detection and Repair - LDAR), με στόχο τη μείωση των εκπομπών VOC από εξοπλισμό (π.χ βάνες, φλάντζες κ.λ.π) και σημαντικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, το έτος 2017, παρά τα σημαντικά αυξημένα επίπεδα λειτουργίας σε σχέση με προηγούμενα έτη, οι δείκτες αέριων εκπομπών διοξειδίου του Θείου - SO2, οξειδίων του Αζώτου – NΟx και σωματιδίων PM10 (kg εκπομπών ανά tn τροφοδοσίας) εμφανίζουν σημαντική βελτίωση με μείωση 32%, 34% και 54% αντίστοιχα, με κυρίαρχη αυτή των PM10 κατά την πενταετία 2013-2017.

Οι μειώσεις των δεικτών για τις αέριες εκπομπές τα τελευταία πέντε έτη παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα.
 

Δείκτες για τις Εκπομπές Διοξειδίου του Θείου (SO2), Οξειδίων του Αζώτου (NOx) και Σωματιδίων (PM10) (kg εκπομπών ανά tn τροφοδοσίας από 2013 έως 2017)

 

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα όρια της νομοθεσίας (tn/έτος), ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εκπομπές SO2 (ως απόλυτο νούμερο, tn/έτος) παρέμειναν πολύ χαμηλότερα (-60%) από το ισχύον όριο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (σε τόνους/έτος) ενώ σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 14% σε σχέση με το 2016 κυρίως λόγω αυξημένης χρήσης αέριων καυσίμων και παρά τα αυξημένα επίπεδα λειτουργίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
 

Σύγκριση εκπομπών Διοξειδίου του Θείου (SO2) 2013-2017 με το ισχύον όριο.

Οι παραπάνω επιδόσεις, στις βασικές εκπομπές διοξειδίου του Θείου - SO2, οξειδίων του Αζώτου – NΟx και σωματιδίων PM10 που αφορούν τις σημειακές εκπομπές από τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αντικατοπτρίζονται και στις μετρήσεις ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, έτσι όπως αυτές παρακολουθούνται από τους Σταθμούς Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης των εγκαταστάσεων μας και  από ανάλογους Σταθμούς των αρμόδιων αρχών (δελτία ποιότητας της ατμόσφαιρας από τους δήμους και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Σημειώνεται ότι οι μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαίρας περιλαμβάνουν – αντιστοιχούν στη συνεισφορά του συνόλου των πηγών αέριων εκπομπών της περιοχής, όπως οι μεταφορές και οι υπόλοιπες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Επόμενα βήματα

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (IED) και τα νέα όρια σύμφωνα με τα Συμπεράσματα των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τη διύλιση πετρελαίου (REF ΒΑΤ Conclusions Decision), τα διυλιστήρια του Ομίλου έχουν δρομολογήσει  τις σχετικές ενέργειες για την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων τους σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που παρακολουθούνται.

Ειδικότερα έχουν προγραμματιστεί σημαντικές επενδύσεις για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, οξειδίων του θείου, σωματιδίων και πτητικών οργανικών ενώσεων, είτε αυτές αφορούν πάγια κόστη και εγκαταστάσεις (π.χ. φίλτρα, συστήματα ανάκτησης πτητικών ενώσεων – end of pipe techniques) είτε λειτουργικά κόστη (π.χ. αύξηση χρήσης φυσικού αερίου ως καύσιμο ιδιοκατανάλωσης). Στα αποτελέσματα των ανωτέρω προγραμμάτων θα έχουμε περαιτέρω βελτίωση στη μείωση των εκπομπών από την επίδραση και των έργων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης που υλοποιούνται παράλληλα. 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης