Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

 Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων

 


 Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία των εργαζομένων αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα και βασική επιχειρηματική αξία του Ομίλου για όλες τις δραστηριότητές του διότι είναι αλληλένδετη με την επιχειρηματική επιτυχία.

Μέσα από την υλοποίηση του Συστήματος Ολιστικής Ασφάλειας, που ξεκίνησε το 2015, εστιάζουμε στη βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επιδόσεις υγείας και ασφάλειας σε όλες μας τις δραστηριότητες. Οι δείκτες  υγείας και ασφάλειας που παρακολουθούμε είναι όμοιοι με αυτούς του κλάδου στην Ευρώπη και έτσι συγκρινόμαστε για να βελτιωθούμε.


 Η προσέγγισή μας

Ο Όμιλος προάγει την Υγεία, Ασφάλεια και την Ευεξία στους χώρους εργασίας:

  • Εντοπίζοντας τους κινδύνους και μεριμνώντας για την εξάλειψή ή για τον μέγιστο περιορισμό αυτών, καθώς και των συνεπειών τους.
  • Διερευνώντας όλα τα περιστατικά καθώς και τα παρ’ ολίγον ατυχήματα, και προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή επανάληψης αυτών.
  • Προσδιορίζοντας τα πιθανά σενάρια και τις επιπτώσεις εκδήλωσης μεγάλων ατυχημάτων και λαμβάνοντας αντίστοιχα μέτρα πρόληψης και περιορισμού των συνεπειών αυτών, σε συνεργασία με τις Αρχές.

Οι τρεις παραπάνω Αρχές, αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην Πολιτική της εταιρείας και μέσω της ισχυρής Ηγεσίας (leading by example) αποτελούν και τη δέσμευσή της.

Ο πυρήνας του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας είναι η «Εκτίμηση Επικινδυνότητας» η οποία υποστηρίζεται και ανατροφοδοτείται μέσω διαδικασιών, επιθεωρήσεων και εκπαιδεύσεων ασφάλειας.

 

Ο Όμιλος υποστηρίζει ότι «Η Ασφάλεια είναι Υπόθεση Όλων» και ενισχύει τους εργαζόμενους στην αναφορά και διερεύνηση συμβάντων και ανασφαλών καταστάσεων και επιβραβεύει τις επιτυχείς παρεμβάσεις του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.

 

 Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία μας είναι να είμαστε στους καλύτερους στον κλάδο, να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον σε όλες τις δραστηριότητες με μηδέν ατυχήματα και απουσία επαγγελματικών ασθενειών. Με ισχυρή ηγεσία και συμμετοχή όλου του προσωπικού, επιδιώκουμε την πρόληψη και την προστασία της Υγείας και ενδυνάμωση της Ασφάλειας των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών από ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Κάθε εγκατάσταση, αλλά και ο Όμιλος συνολικά, θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση των επιδόσεων, διαμορφώνοντας μια κοινή Ομιλική κουλτούρα.

 

 

 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

    

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης