Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κάθε δραστηριότητα του Ομίλου (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, γραφεία) θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής της, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Απολογισμός έναντι των στόχων γίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση και παρουσιάζεται σχετική έκθεση στη Διοίκηση.

Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχουν στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα που διεξάγει ο ευρωπαϊκός οργανισμός CONCAWE και συνεργάζονται με αυτόν.

Συνολικά, εντός του 2017, επί συνόλου 9.252.179 ανθρωποωρών σημειώθηκαν 42 ατυχήματα απουσίας από την εργασία σε προσωπικό και εργολάβους, που απασχολήθηκαν είτε στα διυλιστήρια και χημικά των ΕΛΠΕ είτε στην εταιρεία εμπορίας ΕΚΟ.

 

Ατυχήματα Ομίλου με βάση τους ορισμούς του CONCAWE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΠΕ (BEA, BEE, ΒΕΘ)

Κεντρικές Υπηρεσίες

ΕΚΟ

DIAXON

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

HP CYPRUS

OKTA

EKO Serbia

EKO Bulgaria

JUGOPETROL

 

Ατυχήματα απουσίας (Lost Workday Injuries ή LWIs) (A/Γ)

31 (30/1)

4 (2/2)

7 (5/2)

0

0

0

6 (6/0)

0

1 (1/0)

0

 

Ατυχήματα απουσίας (υπάλληλοι ΕΛΠΕ/ εργολάβοι)

24/7

0/4

0/7

0

0

0

6/0

0

0/1

0

 

Θανατηφόρα ατυχήματα (Α/Γ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ατυχήματα ιατρικής Περίθαλψης[(Medical Treatment Cases ή MTC) (Α/Γ)

6 (6/0)

1 (1/0)

2 (2/0)

1 (1/0)

0

0

0

0

0

0

 

Ατυχήματα περιορισμένης ικανότητας (Restricted Workday Injuries ή RWI) (Α/Γ)

4 (4/0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Δείκτης LWIF (Α/Γ)

4,91

6,95 (3,48/3,48)

2,96 (2,11/0,85)

0

0

0

8 (8/0)

0

0,51 (0,51/0)

0

 

Δείκτης LWIS (Α/Γ)

26,26

14,75 (25/4,5)

13,43 (16,8/5)

0

0

0

55 (55/0)

0

25 (25/0)

0

 

Δείκτης AIF (All Injury Frequency) (Α/Γ)

6,50

8,69  (5,21/3,48)

3,80 (2,96/0,85)

4,25 (4,25/0)

0

0

8 (8/0)

0

0,51 (0,51/0)

0

 

Occupational diseases rate ( / 106 hours)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ποσοστό κάθε είδους απουσιών (%) (Α/Γ)

*

-

1,08/ 4,23

2,46/0,17

-

0,01/ 0,01

10,40/ 10,75

0,17/ 0,22

0,85/ 0,68

0,08/ 0,05

 

1 Στα ατυχήματα ιατρικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα πρώτων βοηθειών.

2 Προσμετρούνται οι απουσίες λόγω ανικανότητας κάθε είδους (ασθένεια, ατύχημα).

* Αναλυτικότερα στοιχεία ανά περιοχή και φύλο παρουσιάζονται στο δείκτη 403-2 
(http://sustainabilityreport2017.
helpe.gr/sustainability-standards-and-verification/GRI-Standards/).

 

 

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων δεικτών του Ομίλου, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE για την τελευταία 5ετία.

  • Το 60% (2017) των ατυχημάτων απουσίας του προσωπικού (ΕΛΠΕ & ΕΚΟ) ήταν παραπατήματα, γλιστρήματα και πτώσεις στο ίδιο επίπεδο.

  • Ο δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων απουσίας ασφάλειας (LWIS) μειώθηκε το 2017 σε σχέση με το 2016.

 

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων AIF

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων απουσίας LWIF

 

Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων απουσίας LWIS

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης