Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο προμηθευτών με περισσότερους από 10.000 ενεργούς προμηθευτές, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη μίσθωση υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες αλλά και τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανανεώνεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2017 συνεχίστηκε η ενσωμάτωση στις νέες συμβάσεις και εντολές αγοράς του “όρου συμμόρφωσης” των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της διαφθοράς).

Έμφαση δίνεται και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με επιλογή τοπικών προμηθευτών, όπου είναι δυνατό, σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Προμηθειών.

Ο Όμιλος, μέσω ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Προμηθειών που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2017 και τον Κώδικα Δεοντολογίας, καλλιεργεί συνέργειες και μακροπρόθεσμες σχέσεις, με διαφάνεια και σεβασμό στην ανταγωνιστικότητα, την αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες.

Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας στην εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων και υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών, καθώς και σε θέματα που αφορούν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα από ένα καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας, φιλοδοξούμε να εξασφαλίσουμε ένα δίκτυο συνεργατών που να εφαρμόζει πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης προϊόντων αντίστοιχες αυτών του Ομίλου.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης