Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σεβόμενος τη θεμελιώδη αρχή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACh περί αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων από τις χημικές ουσίες, ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει εναρμονίσει τις δραστηριότητές του με τις προβλέψεις του Κανονισμού:

  • Συνεργαζόμαστε με άλλους βιομηχανικούς εταίρους στις Κοινοπραξίες REACH και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των φάσεων του Κανονισμού (καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση) με πιστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ανταγωνισμό.

  • Προβαίνουμε σε κατά περίπτωση αναθεωρήσεις των φακέλων καταχώρησης για όσες ουσίες προκύπτουν μεταβολές στις εκθέσεις χημικής ασφάλειας ή/και την ταξινόμηση επικινδυνότητας σύμφωνα με τα τελευταία τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα ή εφόσον απαιτηθεί μέσω αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA).

  • Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των προϊόντων μας αναθεωρήθηκαν σε πλήρη εναρμόνιση με τους Κανονισμούς REACh και CLP. Για την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας εφαρμόζουμε τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που περιλαμβάνονται στα σενάρια έκθεσης ανθρώπου και περιβάλλοντος των παραρτημάτων των ΔΔΑ και προτρέπουμε τους μεταγενέστερους χρήστες να εφαρμόσουν τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα για τις δικές τους χρήσεις.

  • Κατά τον σχεδιασμό των λιπαντικών εφαρμόζουμε όλες τις απαιτήσεις των Κανονισμών REACh και CLP, για την ασφαλή χρήση, την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία τους.

    Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων, με σεβασμό στο περιβάλλον. Σε όλες τις εγκαταστάσεις εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, της Υγείας & Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος, με στόχο την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και τη συνεχή βελτίωση.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης