Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συνεργασία μας τόσο με την ευρύτερη κοινωνία όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, που γειτνιάζουν οι εγκαταστάσεις μας είναι διαρκής, πολυδιάστατη και ουσιαστική.

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Όμιλος είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες κάθε περιοχής και αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον και την τοπική οικονομία. Διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη διεξαγωγή ερευνών και προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων, ερευνών κοινής γνώμης, δημόσιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις.

Τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές έρευνες.

Επενδύσεις σε Δράσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό:

  Ελλάδα

4.169.342

  Τοπική Κοινωνία

€ 2.032.400

  Ευρύτερη Κοινωνία

€ 2.136.942

  Εξωτερικό

€ 625.773

  Βουλγαρία

€ 136.455

  Κύπρος

€ 100.961

  Μαυροβούνιο

€ 132.000

  ΟΚΤΑ

€ 105.057

  Σερβία

€ 151.300

  Σύνολο

4.795.115

Η προσφορά του Ομίλου και η υπεύθυνη στάση προς το κοινωνικό σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα και σε συνεργασία με περισσότερες από 130 ΜΚΟ, κατευθύνθηκε σε 5 βασικούς άξονες: Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, Νέα Γενιά, Βιώσιμες Πόλεις και Περιβάλλον, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Υγεία.

Το 2017 αναλάβαμε πρωτοβουλίες και εστιάσαμε την προσοχή μας σε επείγοντα ζητήματα και τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και κοινωνική απαίτηση, όπως το ζήτημα του προσφυγικού. Συμβάλλαμε έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και του εθελοντισμού και δώσαμε έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών μέσα από συνεργασίες.

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, στηρίζει επίσης δράσεις που σχετίζονται με έργα υποδομής και βελτίωση ποιότητας ζωής, καθώς και προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αποδεικνύοντας ενεργά την συνεχή προσπάθεια για συμβολή του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης