Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η δέσμευση μας να λαμβάνουμε υπόψη ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις προσδοκίες και τις ανάγκες των Κοινωνικών Εταίρων – που αλληλεπιδρούν με τις δραστηριότητες μας εντός και εκτός των ορίων των εγκαταστάσεών μας – απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

 

Ομάδα Κοινωνικών Εταίρων

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Εργαζόμενοι Διάλογος, προγραμματισμένες συναντήσεις, εκδηλώσεις/ ομιλίες, εκδόσεις.

Περιοδικά

Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας), θυρίδα προτάσεων*.

Καθημερινά

Έρευνες ικανοποίησης.

Περιοδικά

Πελάτες & Καταναλωτές Έρευνες ικανοποίησης, έρευνες αφοσίωσης, ειδικές έρευνες μέσω ερωτηματολογίου για βαθμό αποδοχής νέου προϊόντος/ υπηρεσίας, focus-groups. Μηνιαία, Τριμηνιαία, Ετήσια και κατά περίπτωση
Γραμμή παραπόνων, διάλογος, εταιρικά sites εμπορικών εταιρειών, social media, newsletters, portals, android & IOS εφαρμογές.

Καθημερινά

Πρατηριούχοι

Έρευνες ικανοποίησης.

Μηνιαία, Τριμηνιαία

Εκπαίδευση, επίδοση εργαζομένων στα πρατήρια, διάλογος. Εβδομαδιαία
Προμηθευτές & Συνεργάτες Συναντήσεις, διάλογος. Καθημερινά
Ερωτηματολόγιο ένταξης νέου προμηθευτή. Περιοδικά
Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές και άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου Road shows, συναντήσεις. 

Περιοδικά

Γενικές συνελεύσεις, εκδόσεις (ετήσιες, εξαμηνιαίες εκθέσεις και απολογισμοί, βλ. www.helpe.gr/ Ενημέρωση Επενδυτών). Ετήσια, Εξαμηνιαία
Μέσα ενημέρωσης και διαμορφωτές γνώμης (social media) Διάλογος, δημοσιεύματα/ ανακοινώσεις στον Τύπο, βλ. www.helpe.gr/ Κέντρο Ενημέρωσης.

Καθημερινά

Δημόσιες συζητήσεις.

Περιοδικά

Ευρύτερη Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ κλπ.)

Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, συνέργειες (βλ. www.helpe.gr/ Εταιρική Υπευθυνότητα). Περιοδικά
Διάλογος. Καθημερινά

Τοπική Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ κλπ. όμορων Δήμων)

Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, newsletters, συνέργειες (βλ. www.helpe.gr/ Εταιρική Υπευθυνότητα). Περιοδικά
Διάλογος. Καθημερινά
Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές Συναντήσεις, συμμετοχές, διαβουλεύσεις. Περιοδικά
Επιχειρηματική Κοινότητα Διάλογος, δημόσιες συζητήσεις, συνέργειες. Περιοδικά
Επιστημονική/ Ακαδημαϊκή Κοινότητα Διάλογος, συνεργασίες και συνέργειες, δημόσιες συζητήσεις. Περιοδικά

*Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων (βλ. http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainability-standards-and-verification/GRI-Standards/ δείκτες 102-21 και 103-1) αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και πρωτοποριακό εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανώνυμης ή επώνυμης υποβολής ερωτημάτων, κατάθεσης προτάσεων και, γενικά, διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων με τη Διοίκηση.
Μέσα στο έτος 2017, υπεβλήθησαν 11 προτάσεις και 3 παράπονα. Όλες οι προτάσεις εξετάστηκαν διεξοδικά, επιλύθηκαν 5 και 1 που εκκρεμούσε από το 2016, 4 δεν χρήζουν επίλυσης, ενώ 5 αιτήματα είναι υπό διερεύνηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Όμιλό μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο, επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders) που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Στοχεύουμε έτσι στη δημιουργία σχέσεων με αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε ο Όμιλος να μπορεί να αντιδρά στις ανάγκες τους, να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τη φήμη και τη λειτουργία του και να αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που δημιουργούν αυτές οι συνέργειες.

Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων, η μελέτη ουσιαστικότητας καθώς και η επικοινωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους συνεισφέρουν στην ανατροφοδότηση πληροφόρησης, στην αξιολόγηση αναγκών και προσδοκιών και στην ανταπόκριση μέσω δράσεων και προγραμμάτων.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης