Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Λίγα λόγια για τον Απολογισμό

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 2005, δημοσιοποιεί Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών του εταίρων (stakeholders).

Η 13η ετήσια έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

H προσέγγισή μας είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους τομείς της υγείας και ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.

 

Σκοπός και Εύρος

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Απολογισμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, με μικρές εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς. Ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε επιχειρησιακή μονάδα του Ομίλου.

Για την επιλογή των εταιρειών του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό ελήφθησαν υπόψη (α) ο κατάλογος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του Ομίλου (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2017, σελ. 191-193, https://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/ELPE_ANNUAL_REPORT2017_internet.pdf) και (β) η μελέτη ουσιαστικότητας (βλ. Κεφάλαιο 3 -Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστικά Θέματα) σύμφωνα με μια δέσμη κριτήριων επιλογής, όπως ποσοστό συμμετοχής και έλεγχος, επιπτώσεις και κίνδυνοι, ύψος πωλήσεων, αριθμός εργαζομένων. Συνεπώς οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό αφορούν τις συγκεκριμένες 9 εταιρείες του Ομίλου: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 2. ΕΚΟ ΑΒΕΕ, 3. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., 4. DIAXON ΑΒΕΕ, 5. ΟΚΤΑ AD SKOPJE, 6. JUGOPETROL AD, 7. HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD, 8. EKO BULGARIA EAD, 9. EKO SERBIA A.D.

 

Μεθοδολογία

Από το 2007, αξιοποιούμε το GRI και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), ως πλαίσιο για τη σύνταξη αυτού του Απολογισμού, αναλυτικότερα:

Επίσης από την έκδοση του 2015 ο Όμιλος παρουσιάζει τα στοιχεία του με βάση τα 20 κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (Επίπεδο Α), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020» και ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, είτε στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainability-standards-and-verification/greek-sustainability-code/).

Όλοι οι δείκτες, οι μονάδες μέτρησης, οι ποσότητες και τα μεγέθη που αναφέρονται, αντιστοιχούν σε μετρήσεις και δεδομένα που καταγράφηκαν με τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και διεθνείς κώδικες της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Διαφοροποιήσεις στις μεθόδους μέτρησης δεν υπάρχουν, σε σχέση με τους προηγούμενους Απολογισμούς αλλά έγινε η αναθεώρηση πληροφοριών στην πολιτική ανταγωνισμού. Άλλοι περιορισμοί, εξαιρέσεις ή αλλαγές, δεν υπάρχουν, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο κείμενο.

Οι αναγνώστες αυτού του Απολογισμού μπορούν επίσης να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο στον Ετήσιο Απολογισμό 2017, (https://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/GR_Helpe_Annual_Report_2017_Spreads.pdf) στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2017 (https://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/ELPE_ANNUAL_REPORT2017_internet.pdf) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helpe.gr

Επίσης, η ηλεκτρονική μορφή του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017, παρουσιάζεται στην ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα: http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης