Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Αυτός ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι μέρος των ετήσιων δημοσιεύσεων του Ομίλου και έχει εγκριθεί και υπογραφεί από τον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Τον συντονισμό και την ευθύνη για τη σύνταξη του Απολογισμού είχε η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων/Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αλλά για την υλοποίηση του Απολογισμού συνεισέφεραν οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εσωτερικού Ελέγχου, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εμπορίας, Προμηθειών, Νομικών Υπηρεσιών, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που στοιχεία τους συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό. Τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά στοιχεία που αναφέρονται, είναι ενοποιημένα και επικυρωμένα σε επίπεδο Ομίλου, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται.

Ο Απολογισμός απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την επίδοσή μας σους τομείς της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καλωσορίζουμε κάθε πρόταση ή σχόλιο, που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε αυτόν τον τρόπο της αμφίδρομης επικοινωνίας μας. Τα όποια σχόλια σας μπορούν να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου - Ρ. Σουλάκη

Χειμάρρας 8Α,151 25- Μαρούσι

Τηλ.: 210 630 2894,

Fax: 210 630 2573

 e-mail: csr@helpe.gr

 

Ο αναγνώστης που θα επιθυμούσε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με αυτόν τον Απολογισμό, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου στα παραπάνω στοιχεία.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης