Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

GRI STANDARDS

Ερμηνεία Συμβόλων Πινάκων

    παραπομπή στον Ετήσιο Απολογισμό 2017. O ενδιαφερόμενος μπορεί να τον δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-report/.

  παραπομπή στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2017. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τη δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-financial-report-for-fiscal-year/

  παραπομπή στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τον δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/

   παραπομπή στον Κώδικα Δεοντολογίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τον δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helpe.gr/uploads/coc_2013_GR/index.html

    παραπομπή στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, (διαθέσιμος μόνο στο intranet).

GRI
Συνοπτική Περιγραφή Δείκτη
Εξωτερική Πιστοποίηση
Αναφορά/ Παραπομπή/ Σχόλια

GRI 102: ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2016
Προφίλ Ομίλου

102-1

Επωνυμία Ομίλου

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 

 σελ. 96 και εξώφυλλο

 «Επικοινωνία» σελ. 86

102-2

Α) Κύριες μάρκες, προϊόντα  και υπηρεσίες
Β) Πώληση προϊόντων που είναι απαγορευμένα ή υπό καθεστώς αμφισβήτησης

Α) «Δραστηριότητες Ομίλου» σελ. 15-17, «Προσιτότητα Προϊόντων» σελ. 51-53

     σελ. 156-161

      σελ. 30-45

 

Β) Καμία τέτοια περίπτωση.

 

102-3

Διεύθυνση Διοίκησης Ομίλου

Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι 151 25

 

σελ. 96 και εξώφυλλο

«Επικοινωνία» σελ. 75

102-4

Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και τα ονόματα των χωρών που είτε διαθέτουν σημαντικές εγκαταστάσεις είτε είναι σχετικές με τα θέματα αειφορίας που καλύπτονται στον απολογισμό

«Σκοπός και Εύρος» σελ. 4, «Προσιτότητα Προϊόντων» σελ. 51-53

σελ. 36-37

 

Εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό και Χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα:

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
  ΕΚΟ ΑΒΕΕ
  ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
  DIAXON ΑΒΕΕ
 2. ΟΚΤΑ AD SKOPJE
 3. JUGOPETROL AD
 4. HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD
 5. EKO BULGARIA EAD
 6. EKO SERBIA A.D.
102-5

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 

σελ. 47-49

σελ. 189

 

Κύριοι μέτοχοι (>2%)
(στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2017)

% επί του συνόλου
Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A 45,47%
Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) 35,48%
Ευρύ Επενδυτικό Κοινό 19,05%

 

102-6

Αγορές που εξυπηρετούνται

σελ. 36-37

«Σκοπός και Εύρος» σελ. 4, «Προσιτότητα Προϊόντων» σελ. 51-53

 

Στον Πίνακα φαίνονται κατανομές πωληθέντων προϊόντων ενδεικτικά για 3 χώρες:

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΚΟ ΑΒΕΕ Jugopetrol ΕΛΠΕ Κύπρου
Λιανική εμπορία (πρατήρια) 

42,71%

39,03% 59%
Εμπορικοί & βιομηχανικοί πελάτες 

20,3%


9,52%
 

14,7%
 
Πρατήρια καυσίμων τρίτων    24,35%  
Κλάδος υγραερίου (LPG) 

1,17%

  5,1%
Ναυτιλιακά καύσιμα 

23,89%

10,97% 10,6%
Αεροπορικά καύσιμα

11,56%

16,13% 10,2%
Κλάδος λιπαντικών 

0,38%

  0,4%

 

102-7

Κύρια μεγέθη Ομίλου

σελ. 10-11

«Οικονομικός Απολογισμός 2017» σελ. 10-11, 26-27

«Ο Όμιλος με μια ματιά» σελ. 12-13

  Εργαζόμενοι στις 31.12.2017 Καθαρές πωλήσεις Συνολική κεφαλαιοποίηση (debt & equity) Όγκος πωλήσεων προϊόντων      opex  

Κόστος εργασίας

OKTA

377

375,2m € debt 0m €
equity 74,5m €
768.000 MT 9,4m € 3,37m €
HP CYPRUS

56

253,1m € debt 0,0m €
equity 68m €

396.604 MT

24m € 4,38m €
EKO BULGARIA

56

281m € debt 55,6m €
equity 37,1m €
389.700 MT 18m € 1m €
ΕΚΟ SERBIA

36

152,5m € debt 12,87m €
equity 30,02m €
119.232MT 11,8m € 830k €
JUGOPETROL

108

134,8m € debt 14m €
equity 84,1m €
276.000MT 11,2m € 1,3m €
ΕΚΟ ABEE

494

2.042,1m € debt 244,3m €
equity 331,7m €
4.058.000 MT 117,5m € 25,8m €
ΕΛΠΕ

2062

7.233,6m € debt 2.614,5m €
equity 1.809,2m €
16.298.920 MT
[Refining: 16.056.230 + Petchems: 242.690]
160,7m € 147m €

 

102-8

Α) Συνολικό ανθρώπινο δυναμικό με βάση τη σύμβαση απασχόλησης (αορίστου/ ορισμένου χρόνου) και το φύλο
Β) Συνολικό ανθρώπινο δυναμικό με βάση τη σύμβαση απασχόλησης (αορίστου/ ορισμένου χρόνου) και την περιοχή
Γ) Συνολικό μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό με βάση τον τύπο απασχόλησης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) και το φύλο
Δ) Αναφορά για το είδος και τον όγκο εργασίας που εκτελούν εργολάβοι και αυτοαπασχολούμενοι.
Ε) Υπάρχει εποχική διακύμανση;
Εξηγείστε τον τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκαν τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποθέσεων που έγιναν.

«Απασχόληση»-Πίνακες με κατανομές εργαζομένων, σελ. 34-35

 

Κατά κανόνα δεν υπάρχουν εποχικοί εργαζόμενοι. Εξαίρεση αποτελεί η ΕΚΟ όπου υπάρχουν εποχικές μεταβολές ανθρωποδύναμης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων Οι αυτοαπασχολούμενοι στον Όμιλο είναι 0.

 

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α

Γ ΣΥΝΟΛΟ

Αορίστου χρόνου

2732 634 3366

Ορισμένου χρόνου

39

38

77

Πλήρους απασχόλησης

2771 671 3442

Μερικής απασχόλησης

0 1 1

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤA ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΠΕ ΕΚΟ JUGOPETROL EKO SERBIA EKO BULGARIA HP CYPRUS OKTA DIAXON ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ

Αορίστου χρόνου

1820

234 312 163 53 36

12

19 30 25 37 19 290 67

83

14 95 57
Ορισμένου χρόνου

3

5 10 9 12 7

2

3 0 1 0 0 7 13 0 0 5 0
Μερικής απασχόλησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Στο πλαίσιο της κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών των εταιρειών του Ομίλου, παρέχεται συγκεκριμένο έργο διοικητικής, οικονομικής ή τεχνικής υποστήριξης, μέσω τρίτων εταιρειών.

Ενδεικτικά δραστηριότητες όπως οι παρακάτω ανατίθενται σε εργολαβικούς / αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους:

 • Βοηθητικές και υποστηρικτικές εργασίες που σχετίζονται με τη συσκευασία τελικών προϊόντων
 • Βιομηχανικός καθαρισμός εγκαταστάσεων
 • Βοηθητικές εργασίες συντήρησης
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Καθαρισμός γραφείων
 • Φύλαξη εγκαταστάσεων
 • Περιποίηση πρασίνου / κήπων
 • Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρολογικών θεμάτων, ΕΞΥΠΠ, κ.ά.
102-9

Περιγραφή της αλυσίδας προμηθειών (supply chain) του Ομίλου.

σελ. 33

«Υπεύθυνες Προμήθειες» σελ. 53-54

 

Είμαστε ένας ενεργειακός Όμιλος και η εφοδιαστική αλυσίδα μας αποτελείται από χιλιάδες προμηθευτές των προϊόντων και των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεών μας και την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε ποικίλα λειτουργικά περιβάλλοντα. Διατηρούμε μια σύνθετη εισροή υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών, μεταφορών, επικοινωνιών & πληροφορικής και άλλων τεχνολογικών συστημάτων υποστήριξης. Προσπαθούμε να διευρύνουμε τον εφοδιασμό μας από τοπικούς προμηθευτές (βλέπε Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & ΕΚΕ 2017 Πίνακες «Τοπικές Κοινωνίες», σελ. 80). Τυπικοί εταίροι της εφοδιαστικής αλυσίδας μας είναι οι προμηθευτές: πρώτων υλών (αργό πετρέλαιο, χημικά προϊόντα), βιομηχανικού εξοπλισμού & υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών πληροφορικής, τοπικές ΜΜΕ, βιομηχανικών υπηρεσιών, γενικών αγαθών και υπηρεσιών, υπηρεσιών μεταφοράς ξηρά/θάλασσα.

 

Προμήθεια αργού από 2012 213 2014 2015 2016 2017

Ρωσία

32%

54% 41% 33% 17% 10%
Ιράν

32%

      16% 22%
Ιράκ

5%

12% 18% 28% 24%
Caspian Pipeline Consortium

12%

11%        
Λιβύη

7%

9% 2% 2% 2% 9%
Αίγυπτος    

9%

9% 10% 4%
Καζακστάν    

22%

20% 25% 10%
Σαουδική Αραβία          

5%

Λοιπές χώρες

12%

14% 9% 8% 5% 13%

 

102-10

Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού σχετικά με το μέγεθος, τη δομή,  ιδιοκτησία, αλυσίδα προμηθειών

«Μεθοδολογία» σελ. 4-5

 

Με την υπ’ αριθ. 51 από 1ης Μαρτίου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε (α) τη λήξη της ανοιγείσας διαδικασίας για την πώληση ποσοστού 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), η οποία είχε εκκινήσει δυνάμει της από 29.02.2012 Πρόσκλησης για την Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, (β) την εκκίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για διάθεση του ιδίου ποσοστού (66%) των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, ήτοι 31% από το ποσοστό 65% των μετοχών που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), σε συνδυασμό με το 35% των μετοχών που κατέχει η ΕΛΠΕ Α.Ε. (γ) την επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο του υπολοίπου 34% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, (δ) την παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών να υπογράψει Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΛΠΕ ΑΕ και του ΤΑΙΠΕΔ, και (ε) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ να σχεδιάσει, αποφασίσει και υλοποιήσει τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως του ΚΥΣΟΙΠ το ΤΑΙΠΕΔ απηύθυνε προς την ΕΛΠΕ την υπ’ αριθ. πρωτ. 30187 από 29.3.2017 επιστολή του, δια της οποίας κάλεσε την εταιρεία μας να εκκινήσει με το ΤΑΙΠΕΔ «διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας (ΜΣ) για την από κοινού διάθεση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ ήταν το ΜΣ να μην διαφέρει από το μνημόνιο που είχε συναφθεί μεταξύ των δύο εταιρειών στις 16.02.2012.

Tο άρθρο 103 του ν. 4472/2017 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις” προβλέπει ότι, μέχρι την 31.12.2017 το 66% των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ ΑΕ επί κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το ΤΑΙΠΕΔ και το υπόλοιπο θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Το πωλούμενο ποσοστό του 66% θα αποτελείται, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ ΑΕ επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ στους μετόχους της, από το 35% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΕΛΠΕ ΑΕ επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και το 31% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι με το πέρας του διαγωνισμού ο ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να αποτελεί Διαχωρισμένο Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 62 και 63 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, και να πιστοποιηθεί υπό τη μορφή αυτή κατά τα προβλεπόμενα στον ως άνω νόμο και τα άρθρα 9 και 10 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (Full Ownership Unbundled System Operator – FOU).

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΠΕ και ΤΑΙΠΕΔ υπεγράφη στις 26.6.2017, εγκρίθηκε δε με την υπ’ αριθ. 1295 από 12.6.2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΛΠΕ και επικυρώθηκε με την από 06.7.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στις 26/6/2017 δημοσιεύθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ πρόσκληση για τη μη δεσμευτική εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τέσσερις υποψήφιοι επενδυτές εξεδήλωσαν ενδιαφέρον εκ των οποίων, στις 22/9/2017  δύο προεπελέγησαν από τους Πωλητές (ΤΑΙΠΕΔ & ΕΛΠΕ) για να συμμετάσχουν στις επόμενες φάσεις του Διαγωνισμού. Πρόκειται αφενός για μία σύμπραξη (consortium) μεταξύ των εταιρειών SNAM S.p.A., FLUXYS S.A., Enagas Internacional SLU, N.V. Nederlandse GASUNIES και αφετέρου για την Ισπανική εταιρεία Regasificadora del Noroeste S.A., η οποία στη συνέχεια συνέπραξε με την Ρουμανική εταιρεία TRANSGAS και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης (EBRD). Οι ανωτέρω δύο προεπιλεγέντες διαγωνιζόμενοι, ανταποκρινόμενοι στην από 10/10/2018 Πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, κατέθεσαν στις 16/02/2018 τις προσφορές τους, οι οποίες βρίσκονται υπό αξιολόγηση. 

 

OKTA
Η λειτουργία διύλισης σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2013. Η εταιρεία λειτουργεί ως εισαγωγέας και έμπορος καυσίμων. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της πΓΔΜ (MSE). Η Pucko Petrol-v. Plasnica απέκτησε 10,84% των μετοχών της ΟΚΤΑ, τον Ιανουάριο του 2013, που κατείχε προηγουμένως η PIOM, και επιπλέον 0,03% των μετοχών της ΟΚΤΑ, το Δεκέμβριο του 2013.

 

EKO Bulgaria
Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, εκτός της συνεργασίας με ένα νέο τοπικό προμηθευτή το Δεκέμβριο 2013.

 

EKO Serbia
Καμία σημαντική αλλαγή, εκτός από το άνοιγμα 3 νέων πρατηρίων τύπου COMO.

102-11

Επεξήγηση εάν και πώς εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης. Προσέγγιση για τη διαχείριση εν δυνάμει  περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών χώρων, πρατηρίων του Ομίλου, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (αρχικό έτος πιστοποίησης).

Εγκατάσταση Είδος πιστοποίησης και πρώτο έτος πιστοποίησης

ISO 9001

ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 17025*

ΕΛΟΤ 1429

ΒΕΑ

2013 2011 2011 2004  

ΒΕΕ

  2011 2010 2009  
ΒΕΘ 2000 2013 2010 2008  
Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου 2003 2013    
DIAXON 2004        
Αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων της ΕΚΟ (πρώην ΕΚ) σε Ασπρόπυργο, Κέρκυρα, & Ηράκλειο   2001      
Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών ΕΚΟ 1997 2003 2003    
Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών ΕΚΟ σε 18 αεροδρόμια 2001 2003 2003    
Πρατήρια ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ (ΣΕΑ Ασπροπύργου) 2011        
Κεντρικά Γραφεία Ομίλου   2013    
Δραστηριότητες Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων   2013    
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1999 2013 2013   2011
ΗP CYPRUS 2005 2005 2005    
OKTA 2015 2015 2015 2006  
Σημείωση: * Αφορά στα εργαστήρια των διυλιστηρίων

Βλ. επίσης δείκτη 102-15

 

EKO Bulgaria
Σε εξέλιξη προσεγγίσεις (όπως εκπαίδευση, ανταγωνιστικές τιμές και προωθητικές ενέργειες) που διασφαλίζουν ότι οι συνεργάτες μας συμμορφώνονται με την εταιρική πολιτική και τους κανονισμούς, επιβεβαιώνουν την αφοσίωση των πελατών μας και βελτιώνουν τις μεθόδους πωλήσεων. Η τακτική εξέταση δειγμάτων καυσίμων, από ανεξάρτητα εργαστήρια, επιβεβαιώνει την ποιότητα των προϊόντων. Τακτικές εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις των εργαζομένων όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 

HP Cyprus
Mε την υιοθέτηση διεθνών προτύπων / συστημάτων διαχείρισης (CYS EN ISO 9001:2008, CYS EN ISO 14001:2004 & OSHAS 18001: 2007,on 8/4/2005) η HPC εξασφαλίζει την ασφαλή και επαγγελματική συμπεριφορά σε όλες τις εργασίες της. Αξιολογήσεις κινδύνου πραγματοποιήθηκαν για όλες τις κύριες λειτουργίες, στις εγκαταστάσεις και στα πρατήρια.

 

OKTA
Η εναρμόνιση του HSE με τις υποχρεωτικές νομοθετικές απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί από τις κρατικές αρχές και τις εθελοντικές απαιτήσεις από τους οργανισμούς διαχείρισης τυποποίησης καθώς και τις εταιρικές απαιτήσεις υποχρέωσε την ΟΚΤΑ να παρέχει αριθμό δραστηριοτήτων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

 • Υποβλήθηκε στις αρμόδιες Αρχές Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων 2016-2018
 • Συνεχής παρακολούθηση των αέριων εκπομπών
 • Παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και σχέδιο διαχείρισης νερού (σε εξέλιξη)
 • Διαχείριση PCB από έλαια μετασχηματιστών
 • Αναθεώρηση της εκτίμησης των κινδύνων για τις θέσεις εργασίας
 • Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (περιοδικά και συστηματικά check-ups) σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου των θέσεων εργασίας
 • Σταθερή οργανωτική αναπροσαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα σε HSE, μέσω μηνιαίων ασκήσεων σύμφωνα με διάφορα σενάρια πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση για την προστασία και διάσωση
 • Αξιολόγηση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές και άλλα ατυχήματα - ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων και των πιθανών κινδύνων από φυσικές καταστροφές και άλλα ατυχήματα, η πρόβλεψη για περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων και των συνεπειών
 • Σχέδιο για ασφάλεια και διάσωση, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου από φυσικές καταστροφές, τους τρέχοντες, λειτουργικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από τη διαχείριση συμβάντων και τον τρόπο ανταπόκρισης.
 • Κανονισμός για την ασφάλεια από πυρκαγιά και έκρηξη
 • Seveso μελέτη
 • Καθαρισμός των δεξαμενών ιλύος

Επιπλέον, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζει την «αρχή της πρόληψης» σε όλους τους τομείς της λειτουργίας (σχεδιασμός, επιλογή, πρόσληψη, κατάρτιση και ανάπτυξη, προγραμματισμός διαδοχής, αξιολόγηση, ανταμοιβή) για την πρόληψη τυχόν κίνδυνων.

Ενεργώντας προληπτικά όλοι οι εργαζόμενοι που εκτελούν κάθε είδους εργασία (συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης) σε εν δυνάμει «εκρηκτικό περιβάλλον» έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το ΕΝ 60079-17 “Explosive atmospheres, Equipment repair, overhaul and reclamation”.

Στον τομέα των Προμηθειών, «η αρχή της πρόληψης» είναι μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας και μέρος της στρατηγικής προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον ομαλό και απρόσκοπτο εφοδιασμό με τους καλύτερους οικονομικούς όρους και πάντα σύμφωνα με το εγκεκριμένο κανονισμό προμηθειών.

102-12

Κατάλογος, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών: χαρτών, κωδίκων, αρχών, προτύπων ή άλλων πρωτοβουλιών, που αναπτύχθηκαν από τρίτους και  έχουν υιοθετηθεί, εφαρμόζονται ή υποστηρίζονται

σελ. 64-65

«Λίγα Λόγια για τον Απολογισμό» σελ. 4-5, «Εταιρική Διακυβέρνηση & Κανονιστική Συμμόρφωση» σελ. 24-31

Βλέπε και δείκτη 102-11

 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων, κωδίκων και βέλτιστων πρακτικών συνιστά μια δυναμική προσέγγιση για τη μελέτη των εν δυνάμει κινδύνων. Αυτά τα πρότυπα, κώδικες και πρακτικές, που είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, έχουμε δεσμευτεί να τα εφαρμόζουμε, να τα διαχέουμε και να τα ενσωματώνουμε σε όλες τις λειτουργίες και πολιτικές μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Υποχρεωτικές δεσμεύσεις:

 • ΣΕΔΕ (EU ETS) (Πρωτόκολλο του Kyoto, 1997 – εν ισχύ από το 2005), για τα ΕΛΠΕ εφαρμόζεται μόνο στα διυλιστήρια στην Ελλάδα

Προαιρετικές πρωτοβουλίες:

 • Πρωτοβουλία SustainableGreece2020 – Υπογραφή χάρτας για μια Βιώσιμη Ελλάδα στις 29 Απριλίου 2014 (www.sustainablegreece2020.com)
  Η πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, η οποία τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή 33 Επιχειρηματικών Φορέων, 120 Επιχειρήσεων, 17 Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 43 Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών ενώ έχει την ενεργό υποστήριξη από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το German Sustainability Council, το World Business Council for Sustainable Development και ο ερευνητικός οργανισμός EIRIS.
  Ο Όμιλος συμμετέχει στην πρωτοβουλία ως Πρεσβευτής Βιωσιμότητας http://www.sustainablegreece2020.com/gr/ambassador/ellhnika-petrelaia.152.html
  Επίσης, η συμμετοχή στην πρωτοβουλία περιλαμβάνει την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας http://greekcode.sustainablegreece2020.com/ καθώς και την προβολή καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας http://observatory.sustainablegreece2020.com/
 • Πρωτοβουλία Global Reporting Initiative (δείκτες GRI Standards) καθώς και το ειδικό συμπλήρωμα για τον κλάδο του πετρελαίου και φυσικού αερίου (Oil & Gas Sector Supplement). Υιοθετήθηκε από τον Όμιλο το 2008.
 • Πρωτοβουλία UNGC. Υιοθετήθηκε από τον Όμιλο το 2007.
102-13

Συμμετοχές σε ενώσεις, ΔΣ, διεθνείς/εθνικές οργανώσεις, προγράμματα ή επιτροπές όπου ο Όμιλος έχει διοικητική θέση ή συμμετέχει ή χρηματοδοτεί ή θεωρεί ως στρατηγικά

O Όμιλος, στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας και της υλοποίησης της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους του συμμετέχοντας σε οργανώσεις, ενώσεις, φορείς κλπ. Ο Όμιλος χρηματοδοτεί και/ή συμμετέχει στα διοικητικά όργανα και επιτροπές των φορέων/ ενώσεων που φαίνονται στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2016.helpe.gr/userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/symmetoxes%20gr.pdf

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θεωρεί μέρος της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργή συμμετοχή της στους παρακάτω οργανισμούς:

Environmental and Sustainability Organizations

 • CONCAWE (επιστημονικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Διυλιστηρίων FuelsEurope)
 • Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ
 • Επιτροπές Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας ΣΕΒ

Industry Organizations

 • FuelsEurope
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Συμμετέχει με μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο)
 • EPSC (European Process Safety Center)

Η εταιρεία δεν έχει πρόσθετη οικονομική συμμετοχή στους παραπάνω οργανισμούς, πέραν της ετήσιας συνδρομής μέλους.

Στρατηγική

102-14

Δήλωση της διοίκησης για τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σχετική στρατηγική

σελ. 7-9, 15-18

 

«Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου», σελ. 8-11

 

σελ. 179

102-15

Περιγραφή των σημαντικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών

Οι παρακάτω αναφορές αφορούν σε μακροπρόθεσμες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον Όμιλο:

 

σελ. 44-47, 160-164, 164-165, 171-173, 179

σελ. 15-18, 78-81

«Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων» σελ. 28

 

Σχετικά με τις κυριότερες επιπτώσεις, κίνδυνους και ευκαιρίες λόγω της κλιματικής αλλαγής δες δείκτη 201-2.

 

Ειδικότερα, οι εταιρείες του Ομίλου αξιολογούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους ως εξής:

ΕΚΟ
Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι:

 • Αστάθεια οικονομικού περιβάλλοντος
 • Κίνδυνος αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων, κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας)

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι:

 • Διαφοροποίηση ενεργειακού μίγματος
 • Τεχνολογικές εξελίξεις και καταναλωτικές συμπεριφορές

Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες:

 • Το σύνολο των ευκαιριών που δημιουργούνται από την απομάκρυνση μικρότερων Εταιρειών Εμπορίας που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της αγοράς κατά τα τελευταία έτη είτε διακόπτουν είτε περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα τους, με αποτέλεσμα την ισχυροποίηση των μεγαλύτερων Ομίλων.

 

HP Cyprus
Λειτουργούν πλέον οι νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις VTTV στο Βασιλικό (στη νότια ακτή μεταξύ Λάρνακας και Λεμεσού) με χωρητικότητα 550.000m3 λευκών προϊόντων πετρελαίου, όπως και οι εγκαταστάσεις της Petrolina (τοπική εταιρεία πετρελαίου - 80.000m3). 120.000m3 στρατηγικών αποθεμάτων της Κύπρου έχουν μετεγκατασταθεί από τη Λάρνακα στην VTTV.  Επιπλέον, η κυβέρνηση πιέζει για μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων LPG από τη Λάρνακα. Οι τέσσερις εταιρείες υγραερίου με τερματικούς σταθμούς στη Λάρνακα διεξήγαγαν και υπέβαλαν στην κυβέρνηση μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία νέας τερματικής μονάδας υγραερίου στο Βασιλικό. Επιπλέον, οι τέσσερις εταιρείες υγραερίου έχουν προχωρήσει στη σύσταση εταιρείας JV και περιμένουν την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η εταιρεία πήρε την στρατηγική απόφαση να αποχωρήσει από την LPG JV και να προχωρήσει στην δική της τερματική μονάδα και να κατασκευάσει έναν νέο τερματικό σταθμό καυσίμων.

Ευκαιρίες:

 • Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου COMO και εισαγωγή loyalty programs
 • Ενίσχυση της μάρκας (brand awareness) μέσω δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων (EKO Racing 98, ΕΚΟ Racing 100 & Diesel Avio Double Filtered)
 • Βελτιστοποίηση του δικτύου πρατηρίων καυσίμων
 • Επέκταση σε περίπτωση άρσης των εμπορικών ορίων ως αποτέλεσμα της επίλυσης του πολιτικού προβλήματος στην Κύπρο

Κίνδυνοι:

 • Τα ανεξάρτητα πρατήρια βενζίνης και η επέκταση του ανταγωνισμού μέσω κατασκευής νέων πρατηρίων καυσίμων
 • Σε περίπτωση που αρθούν οι εμπορικοί φραγμοί με τις κατεχόμενες περιοχές θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος ως προς την ανταγωνιστικότητα
 • Το νέο τερματικό VTTV στο Βασιλικό θα μπορούσε να είναι μια ακόμη επιλογή για την προμήθεια προϊόντων στην τοπική αγορά
 • Οι εισαγωγές υγραερίου κίνησης έχουν απρόβλεπτες συνέπειες για τα καύσιμα των αυτοκινήτων

 

ΟΚΤΑ
Η ΟΚΤΑ καλύπτει περίπου το 78% των αναγκών σε καύσιμα της εγχώριας αγοράς. Επιπλέον, η σημαντική χωρητικότητα αποθήκευσης χρησιμεύει ως μηχανισμός ασφαλείας για την αδιάλειπτη παροχή καυσίμων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικός εξαγωγέας και σημαντικός εργοδότης στις υπηρεσίες μεταφορών, εφοδιαστικής και μηχανικής.

Η βιώσιμη κερδοφορία της ΟΚΤΑ εξαρτάται από την ικανότητά της να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια αγορά όπου οι φραγμοί εισόδου είναι χαμηλοί, ενώ την ίδια στιγμή διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις της, όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, προκειμένου να διατηρήσει το ρόλο της ως ένας ασφαλής προμηθευτής. Η ΟΚΤΑ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, ολοκληρώνοντας μια σειρά από έργα μετασχηματισμού, που έχουν ήδη δρομολογηθεί και επηρεάζουν τις δραστηριότητες και την οργανωτική δομή της.

Ο μετασχηματισμός της ΟΚΤΑ σε εμπορική εταιρεία τονίζει τη σημασία των εμπορικών στόχων στη στρατηγική της. Στο πλαίσιο αυτό οι εμπορικοί στόχοι για το 2017 ήταν η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς και η εξασφάλιση της 1ης θέσης στην εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την κατάρτιση και την ανάπτυξη του προσωπικού, καθώς και η εκ νέου κατάκτηση μεριδίου από τα ανεξάρτητα δίκτυα πρατηρίων. Επιπλέον στόχοι για τη λιανική δραστηριότητα της ΟΚΤΑ ήταν η αύξηση της κερδοφορίας από το δίκτυο λιανικής και η διερεύνηση των πιθανών συνεργειών με άλλα δίκτυα της ΕΚΟ.

Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες:

 • Αξιοποίηση αγωγών και βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Περαιτέρω εξορθολογισμός της οργάνωσης της εταιρείας
 • Διαχείριση νομικών υποθέσεων
 • Αύξηση του στρατηγικού αποθέματος καύσιμων της χώρας και εισαγωγή τελών αποθήκευσης
 • Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και φόρτωσης της OKTA
 • Δημιουργία πρόσβασης στην λιανική αγορά μέσω οργανικής ανάπτυξης (DODO-> COMO, τεχνογνωσία στο λιανικό εμπόριο και προσφορές ΕΚΟ)
 • Εστίαση στην αποδοτικότητα
 • Αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας

Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι:

 • Πλήρης ή μερική απώλεια του μεγαλύτερου πελάτη
 • Αφύπνιση ισχυρού ανταγωνισμού στην αγορά χονδρικής
 • Επανεμφάνιση φθηνών προϊόντων από ανταγωνιστικό διυλιστήριο
 • Υπερπροσφορά στην περιοχή
 • Περιορισμένη ανάπτυξη της οικονομίας
 • Μακράς διαρκείας πολιτική κρίση

 

EKO Bulgaria
Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο νομικό και οικονομικό περιβάλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το πολιτικό περιβάλλον είναι σταθερό και οι μακροοικονομικοί δείκτες παρέμειναν εντός του πλαισίου της πρόγνωσης.
Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην τοπική νομοθεσία, στα διεθνή πρότυπα και στους κανόνες που αφορούν την επιχείρηση.

Κίνδυνοι (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι):

 • Παραμονή στην παρούσα θέση στην αγορά, ενώ ο ανταγωνιστής RomPetrol’s αναπτύσσεται
 • Απώλεια κερδοφορίας λόγω του αυξημένου περιφερειακού ανταγωνισμού τιμών
 • Απώλεια κερδοφορίας λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού στην αγορά του LPG
 • Επιπλοκή δραστηριοτήτων που μπορεί να επιφέρει η νομοθεσία H-18

Ευκαιρίες (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες):

 • Επέκταση του δικτύου πρατηρίων καυσίμων με προοπτική την προσέλκυση καταναλωτών
 • Επένδυση σε ένα εμπορικό σήμα που αποπνέει την ποιότητα των προϊόντων του με σκοπό την αύξηση της πιστότητας των καταναλωτών
 • Κεφαλαιοποίηση του AVIO Diesel, EKO Racing και EKO Guarantee
 • Ευκαιρίες σε συνεργασίες (πχ με σουπερμάρκετ)
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της NFR
 • Εταιρική ΕΚΟ κάρτα πιστότητας
 • Η νομοθεσία Η-18 μπορεί να μειώσει τον ανταγωνισμό

 

EKO Serbia
Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες:

 • Συνέχιση και ενδυνάμωση κλάδου λιπαντικών
 • Επέκταση της διείσδυσης των προϊόντων υψηλού περιθωρίου (καύσιμα και NFR)
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων
 • Αύξηση των λοιπών εσόδων (υπηρεσίες, ενοικίαση, διασταύρωση επιχειρήσεων)

Μακροπρόθεσμες ευκαιρίες:

 • Νέα RVI εφαρμογή
 • Επέκταση του δικτύου πρατηρίων
 • Αύξηση αξίας εμπορικού σήματος μέσω δυναμικών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ
 • Αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με νέες γραμμές εφοδιασμού, αποθήκες κλάδου χονδρικής πώλησης
 • Περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων πιστότητας

Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι:

 • Εξάρτηση προμηθειών από NIS
 • Ικανότητα να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο κλάδο χονδρικής πώλησης
 • Ισχυρός ανταγωνισμός
 • Αύξηση του Capex λόγω της γήρανσης του δικτύου

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι:

 • Μακροοικονομική επιδείνωση
 • Εφαρμογή επιθετικού σχεδίου επέκτασης του δικτύου

Η ΕΚΟ Σερβίας εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, να έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους στις πωλήσεις καυσίμων, καθώς και να γίνει nο. 3 στην αγορά μέσω της επέκτασης του δικτύου διανομής.

 

JUGOPETROL
Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι:

 • Η λιανική αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό ρυθμιζόμενη, σχεδόν όλα τα πρατήρια βενζίνης προσφέρουν ίδιες τιμές. Μερικά ανεξάρτητα, κατά διαστήματα, έχουν δοκιμάσει να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, αλλά οι κύριοι ανταγωνιστές δεν ακολουθούν το παράδειγμά τους.

Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες:

 • Η ενεργός συμμετοχή μας σε δράσεις κάτι στο οποίο ο ανταγωνισμός μας χωλαίνει.

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι:

 • Ισχυρός ανταγωνισμός (ΙΝΑ, Petrol, Lukoil)

Μακροπρόθεσμες ευκαιρίες:

 • Ευκαιρία για ενίσχυση της θέσης μας στη βόρεια και νότια περιοχή όπου είμαστε μακράν ο ισχυρότερος ανταγωνιστής
 • Επέκταση του δικτύου μας στην Ποντγκόριτσα, όπου έχουμε ισχυρή επιρροή
 • Προώθηση του εμπορικού σήματός μας που να αποπνέει την ποιότητα των προϊόντων μας

Δεοντολογία & Ακεραιότητα

102-16

Να περιγραφούν τα: όραμα, αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες (συμπεριφοράς, δεοντολογίας, ..)

σελ. 11-12

(στο σύνολό του)

«Όραμα-Αποστολή-Αρχές» σελ. 14, «Εσωτερικό Κανονιστικό Πλαίσιο» σελ. 28-29

Βλ. επίσης δείκτη 102-11

 

Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε το 2011 (ελληνικά και αγγλικά) με πλήρη εφαρμογή σε όλο τον Όμιλο και τους εξωτερικούς συνεργάτες του.

Η Πολιτική Ανταγωνισμού, ως προς τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, εγκρίθηκε με την 1316/ 6/22.3.2018 απόφαση του ΔΣ.

Κατάλογος διαδικασιών Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος – σύμφωνα με διεθνή πρότυπα - καθώς και οι αντίστοιχες πολιτικές είναι διαθέσιμα στο εταιρικό δίκτυο, (intranet και internet).

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται σε όλον τον Όμιλο και η σχετική συνεχής εκπαίδευση διασφαλίζει τη γνώση και εφαρμογή τους.

Δεν έχουν διαπιστωθεί αποκλίσεις εφαρμογής.

Οι Αξίες Ομίλου αφορούν όλους τους εργαζόμενους σε εταιρείες του Ομίλου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι «διαδικασίες, κώδικες & πολιτικές» προμηθειών, εντάσσονται στον υφιστάμενο Κανονισμό Προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα συνεργασίας με τους προμηθευτές.

102-17

Α) Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί για την αναζήτηση συμβουλών για ηθική και νόμιμη συμπεριφορά καθώς και για θέματα σχετικά με την ακεραιότητα στην οργάνωση (πχ helpdesk, γραμμές υποστήριξης)

Β) Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί για την αναφορά  ανησυχιών σχετικά με μη-ηθικές και μη-νόμιμες συμπεριφορές καθώς και  για θέματα σχετικά με την ακεραιότητα (πχ δυνατότητα ενημέρωσης υψηλότερων βαθμίδων ιεραρχίας, μηχανισμοί whistleblowing, γραμμές υποστήριξης, κλπ)

Α) Είμαστε δεσμευμένοι να είμαστε ένας υπεύθυνος Όμιλος. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητές μας διεξάγονται σύμφωνα με σχετικά ηθικά, επαγγελματικά, τεχνικά και νομικά πρότυπα και κανονισμούς. Θεωρούμε ότι η διαφθορά, η δωροδοκία, και ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι μη αποδεκτά.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την αειφορία, όπως οι εργαζόμενοι, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η δεοντολογία και η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου. Για καθεμία από τις κατηγορίες κινδύνου, για τον Όμιλο και για κάθε εταιρεία, η εκτίμηση του κινδύνου γίνεται από κοινού με τον καθορισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης. Αυτή η δυνατότητα βελτίωσης εισόδου είναι ένα εργαλείο εργασίας για την καθημερινή λειτουργία και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. προβλέπει ρητά ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να τηρεί τη νομοθεσία και να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες, στους συνεργάτες, στους μετόχους, και γενικότερα στους κοινωνικούς εταίρους. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής συμβουλών για θέματα ηθικής και νόμιμης συμπεριφοράς αλλά και τη δυνατότητα ανωνύμων σχετικών αναφορών στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Από τον Ιούνιο του 2017 η ΕΛΠΕ αποτελεί μέλος του Business Integrity Forum του Ελληνικού Γραφείου του οργανισμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, στο πλαίσιο του οποίου, σε συνεργασία με άλλες μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανταλλάσσουν γνώση και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς.

 

Β)Προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω ότι η πολιτική για την επιχειρηματική ακεραιότητα έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά,  λειτουργεί η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην ΥΚΣ οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ακεραιότητα ή αναφορές εικαζόμενων παραβάσεων, με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες χωρών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και εφαρμόζεται και εκεί.

ΟΚΤΑ
Έχουμε εφαρμόσει μηχανισμό για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα με το Νόμο.
Αναπτύξαμε μέτρα και διαδικασίες για την προστασία από την παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Λειτουργεί ανεξάρτητη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

 

HPC
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου  τέθηκε σε εφαρμογή το 2012. Ο Κώδικας διαχειρίζεται όλες αυτές τις πτυχές και έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους πελάτες, αλλά και αποτελεί μέρος των συμβάσεών μας.

 

EKO Bulgaria
Οι μηχανισμοί αναφορών και οι σχετικές διαδικασίες αρμοδιοτήτων περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Υποχρέωση για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας περιλαμβάνεται στη συμφωνία με κάθε συνεργάτη. Οι ανησυχίες αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικό τρόπο. Η Εταιρία δεν έχει πολιτική αντιποίνων. Δεν έχει διατυπωθεί καμιά ανησυχία.

 

EKO Serbia
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου τέθηκε σε εφαρμογή και έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη η λειτουργιά ανοικτής γραμμής (email δωρεάν τηλεφωνική γρμμά) 24/7.
Ανάλογα με το είδος της καταγγελίας (ανησυχίας) το αρμόδιο προσωπικό κάνει έρευνα και προετοιμάζει την  τελική απάντηση. Σύμφωνα με το νόμο όλες οι καταγγελίες που καταγράφονται  πρέπει να επιλυθούν σε 15 ημέρες.

Κατά το 2017 ολοκληρώθηκε η εσωτερική αξιολόγηση της πρώτης τετραετίας εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και της λειτουργίας της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (2013-2016), ενώ αναμένεται εντός του 2018 να ολοκληρωθεί και η εξωτερική αξιολόγηση του Κώδικα. Στη συνέχεια θα προταθούν προς τη Διοίκηση και ακολούθως προς το Δ.Σ., τροποποιήσεις του Κώδικα που θα αξιοποιούν την προαναφερθείσα τετραετή εμπειρία, αλλά και νομοθετικές μεταβολές που έχουν λάβει χώρα εν τω μεταξύ.

Κατά τη συνεδρίαση της 22/3/2018, το ΔΣ της Εταιρείας ενέκρινε την Πολιτική Ανταγωνισμού και το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του Ομίλου.

Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, έχει ξεκινήσει ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2016 η διαδικασία προσαρμογής προς το Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR – Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25/5/2018. Έχει εκπονηθεί ενδελεχής μελέτη αποκλίσεων (Gap Analysis), η οποία ολοκληρώθηκε στις 16/11/2017, ενώ σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 13/3/2018. Αναμένεται, το εν λόγω κείμενο Πολιτικής να έρθει προς έγκριση στο Δ.Σ. εντός του Απριλίου 2018.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 του Κώδικα δεοντολογίας, ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων ανακύπτει όταν οι προσωπικές σχέσεις μας, οι εξωτερικές δραστηριότητες ή συμφέροντα σε άλλες επιχειρήσεις επηρεάζουν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πάσης φύσεως αποφάσεις ενός εργαζομένου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Πότε συντρέχουν αυτές οι καταστάσεις είναι θέμα πραγματικό και πρέπει να αντιμετωπίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά. Επίσης πολλές φορές, η σύγκρουση αυτή που δημιουργείται μεταξύ κάποιου προσώπου ή μέλους του οικογενειακού του περιβάλλοντος και των συμφερόντων του Ομίλου δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που δημιουργούν σύγχυση και αμφιβολία. Εντός του 2018 θα λάβει χώρα κατάρτιση σχεδίου Πολιτικής Αποφυγής Συγκρούσεων Συμφερόντων, σε συμμόρφωση προς το ανωτέρω κεφάλαιο του Κώδικα.

 

 

Διακυβέρνηση

102-18

Δομή διακυβέρνησης Ομίλου και επιτροπές του ΔΣ

 

σελ. 64-77

σελ. 168-171, 174-179

https://www.helpe.gr/the-group/group-management/management-structure/

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το ΔΣ και τις Επιτροπές η ορθή αναφορά είναι αυτή που περιλαμβάνεται  στο τμήμα  Δ.7 «Σύνθεση & Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών της Εταιρείας» του Ετήσιου Δελτίου

Επιπλέον των επιτροπών του ΔΣ, έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην ΕΛΠΕ:

 • Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου η οποία έχει  συμβουλευτικό, εισηγητικό αλλά και εκτελεστικό χαρακτήρα , στο βαθμό που της ανατίθενται συγκεκριμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Eπιτροπές, με συμβουλευτικό  και συντονιστικό χαρακτήρα, οι οποίες απαρτίζονται από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρίας και του Ομίλου  και έχουν ως σκοπό την υποβοήθηση του έργου της διοίκησης, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

            I.   Επιτροπή Δραστηριοτήτων Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και ΑΠΕ
            ΙΙ.  Επιτροπή Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων
            III. Επιτροπή Εμπορίας
            ΙV. Επιτροπή Πιστώσεων Ομίλου
            V.  Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδύσεων

102-19

Διαδικασία για εξουσιοδοτήσεις από το ΔΣ προς στελέχη και εργαζόμενους για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά

Η Εταιρεία, προχώρησε στην κατανομή διοικητικών ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ του Εκτελεστικού Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ως ακολούθως:

Ο  Πρόεδρος, εκτός από την ευθύνη για τη σύγκληση, προεδρία, διεύθυνση των συνεδριάσεων, τήρηση των πρακτικών και υπογραφή των σχετικών αποφάσεων και την εν γένει λειτουργία του ΔΣ που προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο,  έχει την ευθύνη:

 • Της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου.
 • Της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων  Ομίλου.

Στον  Πρόεδρο αναφέρεται διοικητικά η Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι  ο  νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και έχει την ευθύνη:

 • Της Γενικής Διεύθυνσης Εφοδιασμού, Διύλισης & Πωλήσεων Ομίλου  
 • Της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου.
 • Της Διεύθυνσης Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Της Διεύθυνσης Διεθνούς Εμπορίας

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναφέρονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και έχει την ευθύνη:

 • Της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου, στην οποία υπάγονται οι Οικονομικές Διευθύνσεις των εταιρειών του Ομίλου
 • Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμμετοχών Ομίλου
 • Της Διεύθυνσης  Προμηθειών Ομίλου

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου έχει τόσο συμβουλευτικό και εισηγητικό χαρακτήρα, όσο και εκτελεστικό, στο βαθμό που θα της ανατίθενται συγκεκριμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επεξεργάζεται και διαμορφώνει θέματα στρατηγικού χαρακτήρα εφ’ όλων των τομέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και  των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου εσωτερικού και εξωτερικού. 

 

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, οι δραστηριότητες ελέγχου και η υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων.
Η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασίας στελεχών και  εργαζόμενων. Διαχειρίζεται, για παράδειγμα, σε τακτικές συζητήσεις εργασίας και αξιολογήσεις επιδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η υλοποίηση της αειφορίας είναι κοινή αρμοδιότητα σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας του Ομίλου.

Η υποβολή θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στο Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή προς τον  Πρόεδρο του Δ.Σ.,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά περίπτωση, προκειμένου να  εισηγηθούν αναλόγως  προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα μιας εκ των Επιτροπών, εξετάζεται από αυτή, η οποία προβαίνει και στην σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

102-20

Αναφορά αν έχουν οριστεί «εκτελεστικές θέσεις» με ευθύνη για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά & κοινωνικά, και αν οι θέσεις αυτές αναφέρονται ευθέως στο ΔΣ

Οι θέσεις των Group CSR Director and Corporate HSEQ Director  έχουν ευθύνες και αρμοδιότητες σχεδιασμού, εισήγησης και υλοποίησης.

Ο CFO Director είναι και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος του ΔΣ).

Η Corporate HSEQ Director αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Η Δ/νση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου αναφέρεται στον Πρόεδρο του ΔΣ.

102-21

Διαδικασίες για τη διαβούλευση μεταξύ ΔΣ και κοινωνικών εταίρων για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.
Αν η διαβούλευση έχει ανατεθεί, περιγράψτε σε ποιόν και πως το ΔΣ ενημερώνεται.

Τα ΕΛΠΕ σε ετήσια βάση καταρτίζουν και δημοσιοποιούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή απολογισμούς και εκθέσεις που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τις επιδόσεις σε αυτούς τους τομείς. Οι πληροφορίες αυτές και όλες οι εταιρικές εκδόσεις αναρτώνται στην εταιρική ιστοσελίδα/ Εταιρικές Εκδόσεις.

Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που διευκολύνουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και μετόχων – εργαζομένων. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι οι Γενικές Συνελεύσεις, η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων και της μειοψηφίας στο ΔΣ, το γραφείο ενημέρωσης μετόχων καθώς και τα σωματεία εργαζομένων. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, στο Κεφάλαιο Ι’, ορίζονται οι Επιτροπές Θεμάτων Προσωπικού (Επιτροπή Προσλήψεων, Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας και η Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων). Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) υφίστανται σε κάθε εγκατάσταση. Επιτροπές για την Υγεία & Ασφάλεια λειτουργούν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές συμβάλουν στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.

 «Κοινωνικοί Εταίροι» και «Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων» σελ. 19

 

Άλλες Δράσεις:

 • Τακτικές συναντήσεις στελεχών Ομίλου (από επίπεδο προϊσταμένου τμήματος και άνω) για παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση επί των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.
 • Roadshows/ συμμετοχή σε conferences, συσκέψεις με αναλυτές, συναντήσεις με θεσμικούς, field trips στα διυλιστήρια με αναλυτές/ θεσμικούς επενδυτές εξασφαλίζουν αμφίδρομη επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.
 • Ενημερωτικές συναντήσεις – συζητήσεις με τους μηχανικούς των Βιομηχανικών Συγκροτημάτων.
 • Τακτικές συναντήσεις με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων.
102-22

Σύνθεση του ΔΣ και των επιτροπών του

σελ. 64-77

σελ. 174-179

 

Με βάση τη μετοχική σύνθεση της ΕΛΠΕ  έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένοι κανόνες διορισμού και αντικατάστασης των μελών του ΔΣ οι οποίες αναφέρονται ρητά στο Καταστατικό της εταιρείας. To Ελληνικό Δημόσιο διορίζει επτά (7) μέλη από το σύνολο των δεκατριών (13) μελών του ΔΣ εφόσον διατηρεί άμεσα ή έμμεσα, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, τουλάχιστον το ποσοστό του 35% των μετοχών. Η μέτοχος Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA  και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις διορίζουν δύο (2) μέλη του ΔΣ με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό 16,654% του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Στο ΔΣ συμμετέχουν υποχρεωτικά δύο (2) μέλη εκπρόσωποι των εργαζομένων που εκλέγονται από τους εργαζόμενους στην Εταιρεία και δύο (2) μέλη εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας που εκλέγονται από την Ειδική Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μετόχων μειοψηφίας (εκτός Δημοσίου και Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA ή και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κατανομές που αφορούν στα 67 μέλη των ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την Έκθεση: 

67 μέλη ΔΣ στις 11 εταιρείες
Ηλικιακή ομάδα Αριθμός ατόμων Ποσοστό

<30

0  
30-50

26

39%
>50

41

61%

 

Φύλο

Αριθμός ατόμων Ποσοστό
Γυναίκα

4

6%
Άνδρας

63

94%

Ποσοστό γυναικών στο senior management: περίπου 10%.

102-23

Επισήμανση αν ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι εκτελεστικό μέλος 

O Πρόεδρος του ΔΣ είναι εκτελεστικό μέλος του.

σελ. 66

 

Επιπλέον, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΔΣ, περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας που είναι εγκεκριμένος από το ΔΣ της ΕΛΠΕ.

102-24

Διαδικασία υποψηφιότητας και επιλογής μελών ΔΣ και επιτροπών του.
Κριτήρια επιλογής;

                

σελ. 157, 163-164

 

Για τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγονται από την Ειδική Συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας δεν υπάρχει σήμερα θεσμοθετημένη διαδικασία ανάδειξης υποψηφιοτήτων.  

Η σύνθεση των επιτροπών του ΔΣ γίνεται βάσει των ικανοτήτων, προσόντων και εμπειριών των μελών του ΔΣ.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, είναι όλα μη εκτελεστικά μέλη και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν διοικητική εμπειρία  και επαρκή γνώση στον τομέα της ενέργειας και τουλάχιστο  ένα μέλος  της Επιτροπής να διαθέτει επαρκή στην λογιστική  ή/και ελεγκτική. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στην περίπτωση που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή.

 

102-25

Διαδικασίες που εφαρμόζονται ώστε να αποφεύγεται/ διαχειρίζεται  πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.
(λίστα προμηθευτών και σχέση με στελέχη, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κώδικας δεοντολογίας, ….)

σελ. 11

«Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση» σελ. 24-31

σελ. 64-65

σελ. 170-171

 

Η σημερινή σχέση 4:9 μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. διασφαλίζει την αποφυγή καταστάσεων «συγκρουόμενων συμφερόντων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προσυπογράψει τις αρχές και τις διατάξεις βέλτιστων πρακτικών του «Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ», (http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf).

Επίσης, στον Κώδικα Δεοντολογίας υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων, με ενδεικτική παράθεση περιπτώσεων που συνιστούν μια τέτοια σύγκρουση και καθιέρωση της υποχρέωσης αναφοράς στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης οικονομικών συναλλαγών των συζύγων ή συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού των μελών της Διοίκησης.

Επιπλέον ενδεικτικά «εργαλεία», ώστε να αποφεύγεται/ διαχειρίζεται πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, είναι η ύπαρξη καταλόγου εγκεκριμένων προμηθευτών και η σχέση τους με τα στελέχη, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

102-26

Ρόλος του ΔΣ και ανωτέρων στελεχών κατά την ανάπτυξη, έγκριση και επικαιροποίηση των:  σκοπός, αξίες, αποστολή, στρατηγικές, πολιτικές και στόχοι για τις  οικονομικές, περιβαλλοντικές  και κοινωνικές επιπτώσεις

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να είναι ανοικτός και διαφανής ως προς τον τρόπο λειτουργίας του, προκειμένου να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και άλλων σημαντικών κοινωνικών εταίρων. Η δημοσιοποίηση εκθέσεων και η δομή διακυβέρνησης είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της δέσμευσης.

Οι επιδόσεις μας σε θέματα ΕΚΕ εξαρτώνται από το σύνολο των εργαζομένων, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο έως κάθε εργαζόμενο, σε κάθε επιχειρησιακή μονάδα, θυγατρική, βιομηχανική εγκατάσταση και εργαστήριο. Όλοι μας έχουμε επίγνωση των εταιρικών ευθυνών μας μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας, αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι ένα κεντρικό συντονιστικό ρόλο είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η ΔΕΣΟ συντονίζει την ανάπτυξη, υλοποίηση και δημοσιοποίηση της προσέγγισής μας προς την ΕΚΕ και, με τη στρατηγική της Εκτελεστικής Επιτροπής, είναι υπεύθυνη για τη δημοσιοποίηση απολογισμών σχετικών με την με την επίδοση υπευθυνότητας του Ομίλου. Για την υποστήριξη της στρατηγικής του Ομίλου έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων (KPIs) για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι ΔΕΣΟ & ΔΥΑΠBAΟ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους. Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Εκτός από την Εκτελεστική Επιτροπή, άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθούν θέματα που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, όπως εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, αμοιβών κ.ά. (http://www.helpe.gr/the-group/group-management/).

102-27

Τι μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να αναπτυχθεί και ενισχυθεί η συλλογική γνώση του ΔΣ για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά;

σελ. 72-77

σελ. 194-197

 

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου (βλ. και δείκτη 102-15) παρέχει την πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου, με δομημένο τρόπο, καθιστώντας τη διαχείριση του κινδύνων βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Η Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου διαμορφώνει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι Διευθύνσεις CSR & HSEQ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους.

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

102-28

Διαδικασίες  αξιολόγησης της επίδοσης του ΔΣ,  ως προς τη διακυβέρνηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων.

σελ. 169

«Επιδόσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης» σελ. 29

Βλ. επίσης δείκτες 102-24, 102-35

 

Εκτός από την αξιολόγηση του ΔΣ μέσω της Έκθεσης Πεπραγμένων του από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ΔΣ παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του κατά την  εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών που έχει συστήσει.

Μέχρι σήμερα η αξιολόγηση αυτή είναι συλλογική του ΔΣ ως όργανο της Εταιρίας και των επιτροπών που το ΔΣ έχει συστήσει με βάση τα πεπραγμένα του προηγούμενου διαστήματος. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση προΐσταται ο Πρόεδρος  και τα αποτελέσματα αυτής συζητούνται σε συνεδρίαση του ΔΣ. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που προέκυψαν από την αξιολόγηση.  Εξετάζεται η εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης του ΔΣ και από εξωτερικό εξειδικευμένο σύμβουλο καθώς και κάθε μέλους του ΔΣ ατομικά.

102-29

Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΣ στον προσδιορισμό και στη διαχείριση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών.
Ποιος ο ρόλος του ΔΣ στην υλοποίηση διαδικασιών ελέγχου (due diligence);

Η Επιτροπή Ελέγχου  του ΔΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των  ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Eταιρείας
 • Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας.
 • Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
 • Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζει την ανεξαρτησία της. Επίσης, επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
 • Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών  και είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών  ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών & Οικονομικού Σχεδιασμού εξετάζει, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου θέματα  που αφορούν κυρίως  

 • τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τα σχετικά προσαρτήματα, όπως επίσης τις τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες καταστάσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, πριν την υποβολή τους στο ΔΣ
 • τις ασφαλιστικές καλύψεις, 
 • τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της Εταιρείας
 • οποιαδήποτε άλλα θέματα που κρίνονται ως σημαντικά για την Εταιρεία  και επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη και την πορεία της.

Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων (Corporate Crisis Management Plan) και πλέον ισχύει και εφαρμόζεται.

Το ΔΣ της ΕΛΠΕ εγκρίνει τις 3μηνιαίες, 6μηνιαίες, 9μηνιαίες  και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΠΕ και του Ομίλου καθώς και τις ανακοινώσεις & εκδόσεις του Ομίλου. Η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου παρακολουθεί , μεταξύ άλλων, τα οικονομικά αποτελέσματα  του Ομίλου σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και διαχείρισης χρηματοοικονομικών.

102-30

Ο ρόλος του ΔΣ στην ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων για τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.

σελ. 67

σελ. 156-190

102-31

Με τι συχνότητα το ΔΣ ανασκοπεί τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, κινδύνους και ευκαιρίες;

Το ΔΣ της ΕΛΠΕ εγκρίνει τις 3μηνιαίες, 6μηνιαίες, 9μηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΠΕ και του Ομίλου ανακοινώσεις & εκδόσεις του Ομίλου. Η Συντονιστική Επιτροπή Ομίλου παρακολουθεί , μεταξύ άλλων, τα οικονομικά αποτελέσματα  του Ομίλου σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και διαχείρισης χρηματοοικονομικών.

Η Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου υποβάλλει έκθεση για  θέματα περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ  τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

102-32

Ποια είναι η ιεραρχικά ανώτερη επιτροπή ή θέση που επίσημα ανασκοπεί και εγκρίνει τον κοινωνικό απολογισμό και διασφαλίζει ότι όλα τα «ουσιαστικά θέματα» (material topics) καλύπτονται

Ο Πρόεδρος ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος εγκρίνουν και υπογράφουν τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου είναι εξουσιοδοτημένη να διασφαλίζει ότι όλα τα ουσιαστικά θέματα (material topics) παρουσιάζονται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα.

102-33

Ποια είναι η διαδικασία για τη γνωστοποίηση των κρισίμων θεμάτων στο ΔΣ;

Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι Διευθύνσεις CSR & HSEQ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους.

Η ΔΕΣΟ συνεργάζεται με τις επιχειρησιακές μονάδες και τις θυγατρικές για την ενσωμάτωση των αρχών εταιρικής ευθύνης του Ομίλου στην πολιτική, στρατηγική και επιχειρηματικές πρακτικές, ενώ φέρνει τη φωνή των εξωτερικών ενδιαφερομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ΔΕΣΟ είναι υπόλογος για τη δημιουργία και κοινοποίηση ενός ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας. Για επικοινωνία με τα μέλη της ΔΕΣΟ δείτε Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & ΕΚΕ Ομίλου σελ. 75.

 

Ομάδα Εργασίας Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

Εκπρόσωποι από επιχειρησιακές μονάδες και λειτουργικούς χώρους είναι μέλη αυτής της Ομάδας Εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η περαιτέρω ενσωμάτωση της ΕΚΕ στον Όμιλο. Τα μέλη της Ομάδας είναι υποστηρικτές της ΕΚΕ στους αντίστοιχους τομείς που εργάζονται. Επιπλέον, συνιστούν μια μικτή ομάδα εργασίας με εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα της εταιρείας, λειτουργώντας ως content experts στις αντίστοιχες περιοχές τους και συνεργαζόμενοι με τη ΔΕΣΟ ώστε να τίθενται στόχοι και να υποστηρίζεται η συνολική εταιρική στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας.

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

 

Οι Γενικές Διευθύνσεις γνωστοποιούν στον Πρόεδρο του ΔΣ ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά περίπτωση ανάλογα με την αρμοδιότητα, τα κρίσιμα θέματα, οι οποίοι στη συνέχεια εισηγούνται ανάλογα προς το ΔΣ.
Επιπλέον, τα κρίσιμα θέματα γνωστοποιούνται μέσω των διαβουλεύσεων του ΔΣ με τους κοινωνικούς εταίρους.

Βλ. επίσης δείκτη 102-21.

102-34

Ποια ήταν η φύση και ο αριθμός των κρισίμων θεμάτων που γνωστοποιήθηκαν στο ΔΣ και ποιος ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση και διευθέτησή τους

Τα κρίσιμα θέματα που παρουσιάστηκαν στο ΔΣ είναι τα ουσιαστικά θέματα που καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν μέσω της «Ανάλυσης Ουσιαστικότητας 2017» (βλ.  σελ. 20-23).

102-35

Ποια είναι η πολιτική αμοιβών για το ΔΣ και τα ανώτατα στελέχη;
Ποια από τα παρακάτω ισχύουν;

 

σελ. 170

Η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής του ΔΣ εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών διευθυντικού επιπέδου της ΕΛΠΕ και του Ομίλου, σύμφωνα και με τις συνθήκες της αγοράς και με στόχο την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις συνολικές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη και της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής του ΔΣ.

Για τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη, η αξιολόγηση γίνεται ετησίως βάσει KPIs και συνδέονται οι στόχοι και η επίδοση της εταιρείας με τους στόχους των στελεχών, σε θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη (ασφάλεια, περιβάλλον, κλπ), με συντελεστή βαρύτητας 20%.

Επίσης στους  ατομικούς στόχους των στελεχών ένα ποσοστό της πολιτικής αμοιβών αφορά θέματα υγείας , ασφαλείας και περιβαλλοντικά (το ποσοστό βαρύτητας ποικίλει ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης).

Αναφορικά με τα μέλη του ΔΣ της Diaxon (συμπεριλαμβανομένου του Δ/ντος Συμβούλου), από τα 7 μέλη τα 5 είναι διευθυντικά στελέχη των ΕΛΠΕ, αμείβονται με βάση τη σχετική πολιτική του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δεν είναι διευθυντικό στέλεχος των ΕΛΠΕ και αμείβεται με βάση σχετική σύμβαση εντολής μεταξύ της εταιρείας και του Προέδρου. Ένα μέλος του ΔΣ δεν εργάζεται στα ΕΛΠΕ και αμείβεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα μέλη του ΔΣ που εργάζονται στα ΕΛΠΕ.

Αναφορικά με τα στελέχη της Diaxon:

 • Ο δ/ντης της Diaxon είναι δ/ντης των ΕΛΠΕ, ισχύει ότι ακριβώς και για τους δ/ντες των ΕΛΠΕ
 • Από τα μέσα του έτους 2014, οι τμηματάρχες της Diaxon έγιναν Υποδιευθυντές, και ο τρόπος αμοιβής τους είναι πλέον ίδιος με τον αντίστοιχο των Υποδιευθυντών των ΕΛΠΕ

ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. , έχει οριστεί από την Γενική Συνέλευση Μετόχων.
Τα ανώτατα στελέχη έχουν σταθερή μηναία αμοιβή και αξιολογούνται βάσει KPIs.

HP Cyprus
Η υπάρχουσα πολιτική καλύπτει τόσο τη σταθερή όσο και τη μεταβλητή αμοιβή των ανωτέρων στελεχών. Η μεταβλητή αμοιβή βασίζεται σε ετήσιους στόχους. Στους ατομικούς στόχους των στελεχών συμπεριλαμβάνονται οικονομικοί και λειτουργικοί στόχοι καθώς και θέματα υγείας, ασφαλείας και βελτίωσης/ εκπαίδευσης προσωπικού.

EKO Bulgaria
H πολιτική αμοιβών περιλαμβάνει τόσο σταθερή όσο και μεταβλητή αμοιβή, βάσει απόδοσης, καθώς και αμοιβή αποχώρησης (Termination payments).

EKO Serbia
Τα μέλη του Δ.Σ λαμβάνουν την αποζημίωση που προβλέπεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα ανώτερα στελέχη αξιολογούνται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης απόδοσης. Στις συμβάσεις των Διευθυντών οι επιδόσεις της εταιρείας συνιστούν την αποκλειστική αξιολόγησή τους.

Jugopetrol
Αμοιβή βάσει απόδοσης. Εάν η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη για το προηγούμενο έτος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμείβονται με ένα ετήσιο προκαθορισμένο ποσόν.

102-36

Ποια είναι η διαδικασία προσδιορισμού αμοιβών;
Εμπλέκονται σύμβουλοι στον προσδιορισμό και αν ναι είναι ανεξάρτητοι από τη διοίκηση; Οι σύμβουλοι έχουν κάποια σχέση με τον Όμιλο;

σελ. 170

Για τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές αμοιβών στην εγχώρια αγορά εργασίας και τα σημαντικότερα στοιχεία που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την παρακίνηση των στελεχών. Επικαιροποιείται η μισθοδοτική πολιτική των Στελεχών του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις και συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στην κοινωνία.

HP Cyprus

 • Για το προσωπικό που καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας - μισθολογικές κλίμακες (συλλογική σύμβαση), σύμφωνα με τη θέση.
 • Για τα στελέχη - μισθός βάσει έρευνας αγοράς

EKO Serbia
Οι μισθοί καθορίζονται μέσω συνεργασίας με σύμβουλο (MERCER), λαμβάνοντας υπόψη τους μέσους όρους του κλάδου. Επιπλέον, κατά τον καθορισμό της αμοιβής, επιπρόσθετοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη: η θέση, η απόδοση, η εμπειρία, οι δεξιότητες, ειδικά προσόντα (επιτυχημένα έργα κ.λπ.).

ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Δεν εμπλέκονται σύμβουλοι στη διαδικασία προσδιορισμού αμοιβών των υπαλλήλων της Εταιρείας. Οι αμοιβές προσδιορίζονται βάση της Ε.Σ.Σ.Ε. που υπογράφεται μεταξύ της Εταιρείας και του Σωματείου.

EKO Bulgaria
Η εταιρεία τηρεί αυστηρά τη βουλγαρική νομοθεσία, ακολουθεί τις πολιτικές του Ομίλου και δεν χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους.

Jugopetrol
Η Γενική Συνέλευση καθορίζει το ύψος της αμοιβής μόνο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σύμβουλοι δεν συμμετέχουν στον καθορισμό των αμοιβών.

102-37

Πως καταγράφονται και λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις αμοιβές (remuneration);
Γίνονται εισηγήσεις και ψηφοφορία για την πολιτική αμοιβών;

Για τις αμοιβές των στελεχών Διευθυντικού επιπέδου δεν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Για τους λοιπούς εργαζόμενους οι όροι αμοιβής και εργασίας καθορίζονται μέσω Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που υπογράφονται από κοινού από την Εταιρεία και το σωματείο των εργαζομένων μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

102-38

Σε κάθε χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα υπολογίστε τον λόγο: "συνολική ετήσια αμοιβή (compensation) του υψηλότερα αμειβομένου’’ προς  «μέσος όρος της συνολική αμοιβής όλων των εργαζομένων, χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμειβομένου».

Οι χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα φαίνονται:   σελ. 4 («Σκοπός και Εύρος»).

ΕΛΠΕ

5,56

ΕΚΟ

4,00

AΣΠΡΟΦΟΣ

2,16

DIAXON

1,83

JUGOPETROL

2,88

ΟΚΤΑ

5,24

ΕΚΟ BULGARIA

2,32

ΕΚΟ SERBIA

5,20

HP CYPRUS

3,06

 

102-39

Σε κάθε χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα υπολογίστε τον λόγο: "της ποσοστιαίας αύξησης της συνολικής ετήσιας αμοιβής (compensation) του υψηλότερα αμειβομένου’’ προς  ‘’μέσος όρος της ποσοστιαίας αύξησης της συνολική αμοιβής όλων των εργαζομένων, χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμειβομένου’’

Οι χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα φαίνονται:   σελ. 4 («Σκοπός και Εύρος»).

ΕΛΠΕ

0

ΕΚΟ

4,00

AΣΠΡΟΦΟΣ

0

DIAXON

0,55

JUGOPETROL

1,50

ΟΚΤΑ

3,32

ΕΚΟ BULGARIA

0

ΕΚΟ SERBIA

0

HP CYPRUS

1,05

Κοινωνικοί Εταίροι

102-40

Κατάλογος συνεργαζομένων ομάδων κοινωνικών εταίρων (engaged stakeholder groups)

«Κοινωνικοί Εταίροι» σελ. 19

 

Απεικονίζονται οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετείχαν στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας 2017, και οι τρόποι διεπαφής με τις ομάδες κοινωνικών εταίρων.

102-41

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συμφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις ή συμβάσεις

«Ανθρώπινα Δικαιώματα-Πολιτική Ίσων Ευκαιριών» σελ. 34

 

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από εταιρικές συμβάσεις εργασίας, ανά εταιρεία του Ομίλου:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΠΕ 91%
ΕΚΟ 80%
JUGOPETROL 100%
EKO SERBIA 0%
EKO BULGARIA 0%
HP CYPRUS 45%
OKTA  92%
DIAXON 97%
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 95%

 

102-42

Προσέγγιση για τον προσδιορισμό και την επιλογή των συνεργαζομένων κοινωνικών εταίρων

«Κοινωνικοί Εταίροι» σελ. 19

 

102-43

Α) Προσεγγίσεις συνεργασίας με ομάδες κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της συνεργασίας με βάση τον τύπο και την ομάδα και σημείωση αν η προσέγγιση έγινε ειδικά λόγω του απολογισμού
Β) Αποτελέσματα ερευνών  που σχετίζονται με την ικανοποίηση των πελατών

Α) «Κοινωνικοί Εταίροι» σελ. 19

 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις είναι συστηματικά ενταγμένες στην στρατηγική του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, ενδεικτικές προσεγγίσεις των εταιρειών του Ομίλου:

 

ΟΚΤΑ
Με τους προμηθευτές: Η τακτική επικοινωνία μέσω προσωπικών επαφών και συζητήσεων είναι μέρος της λειτουργίας των Προμηθειών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών από την υφιστάμενη συνεργασία.

Με τους πελάτες /πρατηριούχους: Προγραμματισμένη επικοινωνία μέσω των συμβούλων πωλήσεων, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, που διευκολύνει τον εντοπισμό και την επίλυση θεμάτων, διασφαλίζοντας την καλή συνεργασία. Σε ετήσια βάση οι πρατηριούχοι επιβραβεύονται για τις επιδόσεις τους σε τομείς που αφορούν την εταιρική εικόνα, την ασφάλεια, την προώθηση προϊόντων κ.λπ.

Με τους εργαζόμενους: Μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται καθημερινά σχετικά με επιχειρηματικές ειδήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου. Επίσης, οι πιο σημαντικές ειδήσεις και ανακοινώσεις αναρτώνται σε πίνακες ανακοινώσεων σε συγκεκριμένα σημεία. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται ενημέρωση των εργαζομένων από τη διοίκηση και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.

Επιπλέον:

 • Τακτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων
 • Τακτικές συναντήσεις με θεσμικά όργανα (π.χ. χρηματιστήριο)
 • Τακτική και διαφανής επικοινωνία με τα ΜΜΕ, συχνή έκδοση δελτίων τύπου, συνεντεύξεις και άρθρα σε internet portals, επαγγελματικό και ημερήσιο τύπο, κ.λπ.
 • Έρευνες online με σκοπό την κατανόηση της γνώμης του κοινού

 

HP CYPRUS

 • Γραπτές ανακοινώσεις προς τους εργαζόμενους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και μέσω ανάρτησης σε πίνακες ανακοινώσεων
 • Σύμφωνα με τις διαδικασίες όλοι οι προμηθευτές επαναξιολογούνται σε ετήσια βάση

 

EKO Bulgaria
Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών (όπως Brand Vitality Tracking, Loyalty Driving Assessment).

 

JUGOPETROL

 • Τριμηνιαίες εκθέσεις προς το Montenegro Stock Exchange
 • Δέσμευση με τους πελάτες μέσω του Loyalty Program
 • Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών (έρευνα της RASS Consultancy το 2016) που εστιάζουν γενικά στους οδηγούς και ειδικά στους επισκέπτες των πρατηρίων καυσίμων EKO.

Για τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, διοργανώνονται συνεδριάσεις του ΔΣ και συναντήσεις των συνδικαλιστικών φορέων

 

EKO Serbia

 • Συνεντεύξεις τύπου
 • Απ' ευθείας επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα καύσιμα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
 • Διοργάνωση συζητήσεων με διάφορα focus groups
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Δραστηριότητες προώθησης ATL, BTL, κα
 • Εξυπηρέτηση πελατών 24/7, τηλεφωνικά, online, & on-site

Απ' ευθείας επικοινωνία με μέλη του loyalty club με newsletters, e-mails και γραπτά μηνύματα (SMS)

 

Β)  «Εξυπηρέτηση Πελατών» σελ. 54-55

 

HP Cyprus

 • Mystery Shopper Survey (εξετάστηκαν όλα τα πρατήρια της HPC και το 30% του ανταγωνισμού, 12 φορές το χρόνο): Η συνολική βαθμολογία ήταν 77,3% για την HPC και 62,8% για το υπόλοιπο των ανταγωνιστών (ευγένεια, εξυπηρέτηση και εμφάνιση).
 • Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας Brand Vitality Tracking (ετήσια έρευνα με 800 συνεντεύξεις και ποσοστώσεις για την ηλικία, το φύλο, την περιοχή, αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού των οδηγών στην Κύπρο, σχετικά με τις απόψεις, την ενημέρωση και χρήση, τα αγοραστικά κριτήρια και το εμπορικό σήμα, και τις συνήθειες ως προς τη χρήση του αυτοκινήτου & την αγορά καυσίμων) ήταν:
                - Ο Δείκτης "Top Of Mind" είχε αύξηση από 42% το 2016 σε 45% το 2017
                - Η HPC είχε αύξηση στο main choice rate (37% vs 34%), το οποίο οδηγεί σε αύξηση της πιστότητας (23% vs 20%).

 

EKO Bulgaria
Mystery Motorist Research: Ικανοποίηση των πελατών 95,5% (ευγένεια, εξυπηρέτηση και εμφάνιση). Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας Brand Vitality Tracking που έγινε για 5η φορά το 2017 ήταν:

 • Δείκτης "Top of mind": Αύξηση κατά 2 μονάδες
 • Δείκτης "Main choice": Αύξηση κατά 3 μονάδες

 

JUGOPETROL
Από το 2016 στο 2017 υπήρξε βελτίωση και στις δυο έρευνες: Mystery Motorist Research και Brand Vitality Tracking, με κύριο αποτέλεσμα τον Δείκτη "Total awareness" να ανέρχεται σε 99%.

 

OKTA
Στην έρευνα της Nielsen (RASS annual surveys organized by IMA) με δείκτες όπως “Views & Attitudes”, “Awareness & Usage”, “Purchase Criteria & Brand Evaluation” and “Habits on car usage & Fuel purchases”, η ΟΚΤΑ κέρδισε έδαφος στον Δείκτη “Total Awareness”κατά 3%. Οι καταναλωτές επέλεξαν το συγκεκριμένη brand λόγω των παρακάτω: υψηλή ποιότητα καυσίμων, αξιόπιστη εταιρεία and προσφορές με καλή σχέση ποιότητας-τιμής.  Οι πελάτες της OKTA αξιολογούν την εταιρεία για την αξιοπιστία της καθώς και για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 

EKO Serbia
H ικανοποίηση των πελατών είναι το κλειδί της πολιτικής για τη βελτίωση του σήματος. Με στόχο τη συνεχή βελτίωσή της, η ΕΚΟ διοργανώνει μηνιαίες επιθεωρήσεις Mystery Motorist, με πολύ αυστηρά και σταθερά πρότυπα για την εξυπηρέτηση των πελατών, την ευγένεια και την εμφάνιση.

Αποτελέσματα έρευνας γνώμης RASS (δείγμα από περισσότερους από 1.000 ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και επαγγέλματος):

 • Η ΕΚΟ Σερβίας αναγνωρίστηκε, συνολικά, ως μία από τις καλύτερες μάρκες στην αγορά με το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απόρριψης.
 • Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια, η ΕΚΟ είναι το πλέον συνιστώμενο δίκτυο στη Σερβία (δείκτης "Main choice" 24%).
 • Κύρια προϊόντα, τα οποία ως επί το πλείστον αναγνωρίστηκαν, είναι τα διαφοροποιημένα καύσιμά μας, όπως το Diesel Avio.
 • Κύριες υπηρεσίες που αναγνωρίστηκαν είναι η κάρτα SMILE και η εξυπηρέτηση στα πρατήρια. Το Smile club έφτασε τα 450.000 εγγεγραμμένα μέλη.
 • Ένα μέρος των πελατών θεωρεί ότι έχουμε επιλέξει καλές τοποθεσίες, ιδίως στο Βελιγράδι και την κεντρική περιοχή. Οι νότιες και βόρειες περιοχές της χώρας αναγνωρίζονται ως περιοχές όπου χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις λειτουργίας.

 

102-44

Σημαντικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ποιοι τα ανέδειξαν και τρόποι  ανταπόκρισης του Ομίλου

Τα βασικά θέματα που έθεσαν οι κοινωνικοί εταίροι αντικατοπτρίζονται στα ουσιαστικά θέματα που παρουσιάζονται στον Απολογισμό (βλέπε δείκτη 102-47).

 

«Κοινωνικοί Εταίροι & Ουσιαστικά Θέματα» σελ. 18-23

Μέθοδος σύνταξης απολογισμού

102-45

Κατάλογος από τις entities που συμπεριλαμβάνονται στο consolidated financial statement και εξήγηση αν κάποιες από αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό. 

σελ. 191-193

 

«Σκοπός και Εύρος» σελ. 4

102-46

Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων των aspects.
Πως εφαρμόστηκαν οι Reporting Principles για τον προσδιορισμό του Report Content;

«Μελέτη Ουσιαστικότητας» σελ. 20-23

Βλ. δείκτη 103-1 «Όρια και Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα», καθώς και στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainabilitystandards-and-verification/GRI-Standards/   

  

102-47

Κατάλογος όλων των material topics που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του Report Content

«Μελέτη Ουσιαστικότητας» σελ. 20-23

Βλ. δείκτη 103-1 «Όρια και Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα», καθώς και στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2017.helpe.gr/sustainabilitystandards-and-verification/GRI-Standards/

102-48

Επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των πληροφοριών που συμπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισμούς και αιτιολόγηση των αναδιατυπώσεων

«Μεθοδολογία» σελ. 4-5

 • Συγχώνευση εμπορικών εταιρειών ( «Δραστηριότητες Ομίλου» σελ. 15)
 • Παύση δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο
 • Νέος κανονισμός προμηθειών (βλ. επίσης δείκτη 412-3)
102-49

Σημαντικές αλλαγές στη λίστα των material topics και των ορίων τους, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο  απολογισμού

«Μεθοδολογία» σελ. 4-5

 

 • Αναθεώρηση Πολιτικής Ανταγωνισμού (βλ. επίσης 102-16, 102-17)
102-50

Περίοδος απολογισμού

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017

 

«Λίγα λόγια για τον Απολογισμό» σελ. 4-5

102-51

Ημερομηνία του προηγούμενου απολογισμού

Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Ομίλου τον Ιούλιο του 2017 (περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2016)

 

«Λίγα λόγια για τον Απολογισμό» σελ. 4-5

102-52

Κύκλος απολογισμού

Ετήσιος (01.01-31.12)

 

«Λίγα λόγια για τον Απολογισμό» σελ. 4-5

102-53

Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τον απολογισμό

«Επικοινωνία» σελ. 86

 

Ράνια Σουλάκη, Δ/ντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

E-mail: rsoulaki@helpe.gr

Tel: +30 210 6302894

Fax: +30 210 6302573

102-54

Core or Comprehensive option της πληροφορίας που περιέχεται στον απολογισμό

In accordance with the GRI Standards Comprehensive option.

102-55

Πίνακας GRI Standards

102-56

Α) Εξωτερική πιστοποίηση πληροφοριών απολογισμού
Β) Πολιτική και ισχύουσα πρακτική για την διασφάλιση πιστοποίησης του απολογισμού από τρίτους.
H έκθεση πιστοποίησης πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις Guidance του GRI Standards Manual.

Α) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV» σελ. 92-93

 

Β) Αυτός ο Απολογισμός ελέγχθηκε και επικυρώθηκε - ως σύνολο και ανά δείκτη - από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης πριν τη δημοσίευσή του.

Στη διαδικασία πιστοποίησης ενεπλάκησαν όλες οι Διευθύνσεις που δημοσιοποίησαν στοιχεία καθώς και ανώτερα στελέχη του Ομίλου. Ο Απολογισμός έχει την υπογραφή του Πρόεδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1

Για κάθε material topic να αναφερθούν τα όρια επίδρασης (οντότητες εντός ή  εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις). Επίσης να αναφερθεί για κάθε material topic γιατί είναι ουσιαστικό

Ουσιαστικό Θέμα

Όρια Επίδρασης
οντότητες εντός ή εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις

Σημαντικότερες επιδράσεις
ως προς τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • Εργαζόμενοι
 • Πελάτες & Καταναλωτές
 • Πρατηριούχοι
 • Προμηθευτές & Συνεργάτες
 • Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές & άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου
 • Μέσα ενημέρωσης & διαμορφωτές γνώμης
 • Τοπική Κοινωνία
 • Ευρύτερη Κοινωνία
 • Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές
 • Επιχειρηματική Κοινότητα
 • Επιστημονική/ Ακαδημαϊκή Κοινότητα
SDG #16

 

«Κανονιστική Συμμόρφωση» βλ. «Γιατί είναι ουσιαστικό;» σελ. 25

103-2

Για κάθε material topic να αναφερθούν πολιτικές, δεσμεύσεις, επιτεύγματα & στόχους, αρμοδιότητες, πόρους, μηχανισμούς παραπόνων, συγκεκριμένες δράσεις (διαδικασία, έργο, πρόγραμμα και πρωτοβουλίες)

«Κανονιστική Συμμόρφωση» βλ. «Η προσέγγισή μας» σελ. 25

103-3

Επιπλέον, περιγράψτε πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των material topics, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και σχετικές δράσεις

«Κανονιστική Συμμόρφωση» βλ. «Η προσέγγισή μας (τρόποι αξιολόγησης, αποτελέσματα)» και «Η φιλοδοξία μας» σελ. 25-29

GRI 307: Environmental Compliance 2016

307-1

Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς

Πρόστιμα για μη συμμόρφωση με περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και νομοθεσία

ΒΕΑ

ΒΕΕ ΒΕΘ

"ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JPK-MONTENEGRO=Η)"

ΜΜ Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις
Σημαντικά πρόστιμα για μη τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας 0 0 0 0 Δεν σημειώθηκε περίπτωση μη χρηματικής καταδίκης, ούτε περίπτωση που επιλύθηκε με μηχανισμούς επίλυσης αντιδικιών, καθώς ούτε περίπτωση όπου ο οργανισμός δεν αναγνώρισε την παράβαση νόμων και κανονισμών.

 

GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016

419-1

Α) Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς
Β) Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων που επιβλήθηκαν για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν στην παροχή και τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών

Α) Δεν υπήρξαν τελεσίδικα πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας που να  αφορούν εργατικά θέματα και διαφορές.
Δεν υπάρχουν τελεσίδικα περιβαλλοντικά πρόστιμα.

 

Β) Καμία περίπτωση σημαντικής μη συμμόρφωσης.
Πλήρης συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή.

ΔΙΑΡΡΟΕΣ & ΚΗΛΙΔΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1

Για κάθε material topic να αναφερθούν τα όρια επίδρασης (οντότητες εντός ή  εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις). Επίσης να αναφερθεί για κάθε material topic γιατί είναι ουσιαστικό.

Ουσιαστικό Θέμα

Όρια Επίδρασης
οντότητες εντός ή εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις

Σημαντικότερες επιδράσεις
ως προς τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Διαρροές & Κηλίδες Πετρελαίου
 • Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • Εργαζόμενοι
 • Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές & άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου
 • Μέσα ενημέρωσης & διαμορφωτές γνώμης
 • Τοπική Κοινωνία
 • Ευρύτερη Κοινωνία
 • Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές
SDGs #3, #14, #15
 

 

«Διαρροές & Κηλίδες Πετρελαίου» βλ. «Γιατί είναι ουσιαστικό;» σελ. 65

103-2

Για κάθε material topic να αναφερθούν πολιτικές, δεσμεύσεις, επιτεύγματα & στόχους, αρμοδιότητες, πόρους, μηχανισμούς παραπόνων, συγκεκριμένες δράσεις (διαδικασία, έργο, πρόγραμμα και πρωτοβουλίες)

«Διαρροές & Κηλίδες Πετρελαίου» βλ. «Η προσέγγισή μας» σελ. 65

103-3

Επιπλέον, περιγράψτε πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των material topics, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και σχετικές δράσεις

«Διαρροές & Κηλίδες Πετρελαίου» βλ. «Η προσέγγισή μας» (τρόποι αξιολόγησης, αποτελέσματα)» και «Η φιλοδοξία μας» σελ. 65-68

GRI 306: Effluents And Waste 2016

306-3

Αριθμός και όγκος σημαντικών διαρροών 

Σημαντικές Διαρροές

ΒΕΑ

ΒΕΕ ΒΕΘ

"ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JPK-MONTENEGRO=Η)"

ΜΜ Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις
Συνολικός αριθμός σημαντικών διαρροών σε έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. (Oil, Fuel, Waste and chemical spills) 0 0 0 - # Σημαντική διαρροή θεωρείται κάθε διαρροή υδρογονανθράκων μεγαλύτερη από 100 bbls, η οποία μπορεί εν δυνάμει να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της άμεσης επαφής με το έδαφος ή το νερό. Δεν περιλαμβάνονται διαρροές που περιορίστηκαν άμεσα από τα εφαρμοζόμενα μέτρα και δεν είχαν επιπτώσεις για το περιβάλλον.
 

Ειδικοί Δείκτες του “Oil & Gas Sector Supplement”

OG13

Αριθμός συμβάντων ασφαλείας ανά επιχειρησιακή δραστηριότητα

«Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας – Επιδόσεις Εγκαταστάσεων» σελ. 43 και «Δείκτης PSER” σελ. 66

 

Από το 2015 έχει τεθεί σε εφαρμογή το Σύστημα Ολιστικής Ασφάλειας για τα τρία διυλιστήρια, στο πλαίσιο του οποίου είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση διαδικασιών ασφαλείας, τα σεμινάρια ηγεσίας σε Επικεφαλής Δ/νσεων και Τμημάτων, μηχανικούς, συντονιστές και εργοδηγούς και πρωτοβουλίες/καμπάνιες σε θέματα καλών πρακτικών.

Επιπλέον, εκπονούνται επιθεωρήσεις όλων των εγκαταστάσεων από ξένους ειδικούς.

Τα σημαντικότερα συμβάντα PSE το 2017 κυρίως αφορούν τρεις μεγάλες κατηγορίες, όπως: Διαρροή λόγω διάβρωσης εξοπλισμού-αγωγών, λόγω παραβίασης διαδικασιών και δυσλειτουργία των μονάδων. Οι διορθωτικές ενέργειες που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους και την αποφυγή επανάληψής τους ήταν η καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες ασφάλειας (το οποίο υλοποιείται και με τον ορισμό μηχανικών ως focal points σε θέματα ασφάλειας), το ενισχυμένο πρόγραμμα προληπτικής επιθεώρησης εξοπλισμού, καθώς και η έκδοση νέας διαδικασίας «Αναφορά και διερεύνηση συμβάντων ασφάλειας και περιβάλλοντος», ΕΣΟ Α3.0036.00, σύμφωνα με την οποία η διερεύνηση των συμβάντων ασφάλειας πραγματοποιείται συντομότερα και σε μεγαλύτερο βάθος με τη μέθοδο “why-tree”.

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1

Για κάθε material topic να αναφερθούν τα όρια επίδρασης (οντότητες εντός ή  εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις). Επίσης να αναφερθεί για κάθε material topic γιατί είναι ουσιαστικό.

Ουσιαστικό Θέμα

Όρια Επίδρασης
οντότητες εντός ή εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις

Σημαντικότερες επιδράσεις
ως προς τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων
 • Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • Εργαζόμενοι
 • Πρατηριούχοι
 • Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές & άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου
 • Μέσα ενημέρωσης & διαμορφωτές γνώμης
 • Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές
 • Ευρύτερη Κοινωνία
SDGs #3, #8
 

 

«Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων» βλ. «Γιατί είναι ουσιαστικό;» σελ. 39

103-2

Για κάθε material topic να αναφερθούν πολιτικές, δεσμεύσεις, επιτεύγματα & στόχους, αρμοδιότητες, πόρους, μηχανισμούς παραπόνων, συγκεκριμένες δράσεις (διαδικασία, έργο, πρόγραμμα και πρωτοβουλίες)

«Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων» βλ. «Η προσέγγισή μας» σελ. 39

103-3

Επιπλέον, περιγράψτε πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των material topics, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και σχετικές δράσεις

«Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων» βλ. «Η προσέγγισή μας» (τρόποι αξιολόγησης, αποτελέσματα)» και «Η φιλοδοξία μας» σελ. 39-43

GRI 403: Occupational Health And Safety 2016

403-1

Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού που εκπροσωπείται στις επίσημες επιτροπές υγείας & ασφάλειας, στις οποίες συμμετέχουν από κοινού εκπρόσωποι της Διοίκησης και των εργαζομένων, οι οποίες συμβάλλουν στον έλεγχο και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τα προγράμματα υγείας & ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Εκπροσωπείται όλο το προσωπικό (100%). Οι επιτροπές συμμετέχουν σε περιοδικές συναντήσεις με τις Διευθύνσεις των αντίστοιχων εγκαταστάσεων και θέτουν προτάσεις για βελτίωση στο χώρο εργασίας τους σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια.

 

«Υγεία και Ασφάλεια» σελ. 38-40

403-2

Ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών του συνολικού εργατικού δυναμικού και αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ανά περιοχή & φύλο

Κατανομή σύμφωνα με το φύλο γίνεται πλέον σε όλες τις εγκαταστάσεις. Οι δείκτες ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ και Θυγατρικών του Ομίλου κατά φύλο παρουσιάζονται στους επόμενους δύο πίνακες. Οι ορισμοί των δεικτών υπάρχουν στο γλωσσάρι:

  BEA BEA BEΘ
  Άντρες/ Γυναίκες

Θάνατοι (own staff)

0 0 0

Θάνατοι (contractors)

0 0 0

LWIF (own staff)

7,52/0 10,51/1,05 3,72/0

LWIF (contractors)

3,23/0

0,88/0 2,37/0

AIF (own staff)*

8,28/0 11,56/1,05 4,96/0

AIF (contractors)*

3,23/0 5,27/0 7,12/0

LWIS (own staff)**

37,3/0 21,3/9 17,33/0

LWIS (contractors)**

8,6/0

114/0 10/0

ODR (own staff)

0 0 0

Absentee rate (own staff)

2,75/7,92 1,77/0,17 1,83/3,86

*IR = AIF x 10-6
**LDR = LWIS

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΟ DIAXON ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΠΡΟΦΟΣ OKTA EKO SERBIA EKO BULGARIA JP MNE

Θάνατοι (own staff)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Θάνατοι (contractors)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

LWIF (own staff)

0 2,17/2,17 0 0 0 8,62/0 0 0 0

LWIF (contractors)

7,71/7,71 2,08/0 0 0 0 0 0 0,51/0 0

AIF (own staff)

0 2,17/2,17 0 0 0 8,62/0 0 0 0

AIF (contractors)

11,56/7,71 3,47/0 15,09/0 0 0 0 0 0,51/0 0

LWIS (own staff)

0 32/5 0 0 0 55/0 0 0 0

LWIS (contractors)

25/4,5 6,67/0 0 0 0 0 0 25/0 0

ODR (own staff)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ODR (contractors)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Absentee rate (own staff)

Ν.Α. 1,08/4,23 2,46/0,17 0,01/0,01 - 10,40/10,75 0,17/0,22 0,85/0,68 0,08/0,05

 

Διευκρινήσεις:

 • Το σύστημα (system of rules) που χρησιμοποιείται είναι από τους ορισμούς του CONCAWE και από τον OSHA “Recordkeeping guidelines”.
 • Ο δείκτης AR (Absenteeism rate – ποσοστό απουσίας) παρακολουθείται σε ορισμένες εγκαταστάσεις και μόνο για προσωπικό ΕΛΠΕ.
 • Δεν έχουν καταγραφεί επαγγελματικές ασθένειες  εργαζομένων.

 

Για τα ατυχήματα απουσίας από την εργασία (LWI), οι ημέρες απουσίας είναι ημερολογιακές. Πρώτη ημέρα απουσίας θεωρείται η επομένη του ατυχήματος.

Και για το 2017, η κατηγοριοποίηση των ατυχημάτων έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του CONCAWE (LWI, RWI, MTC, PSE). Σύμφωνα πάντα με το CONCAWE, τα LWIs του 2017 αναλύθηκαν περαιτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

EΛΠE, EKO

ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Ατυχημάτων Απουσίας (No of LWIs)

Εργαζόμενοι Ομίλου

  28

Προσωπικό υπεργολάβων

  14

Τροχαία ατυχήματα

Τροχαία ατυχήματα 0
Ατυχήματα Ύψους/ Πτώσεων

Πτώση από ύψος

0

Κτύπημα από πτώση αντικειμένου

2

Γλίστρημα / πτώση (σε ίδιο ύψος)

25

Εγκαύματα / ηλεκτροπληξίες

Έκρηξη ή έγκαυμα

1

Ηλεκτροπληξία

1

Ατυχήματα σε κλειστό χώρο

Ατυχήματα σε κλειστό χώρο 0

Άλλος τύπος ατυχήματος

Επίθεση ή βιαιότητα 

0

Πνιγμός ή ατύχημα σχετικό με νερό

0

Μικροτραύματα (κόψιμο, τρύπημα, γδάρσιμο)

1

Κτυπήματα

4

Έκθεση σε θόρυβο, χημικά, βιολογικούς παράγοντες, δονήσεις

3

Παγίδευση κάτω από ή ανάμεσα σε

0

Καταπόνηση, πίεση

2

Εκτόνωση πίεσης, χαλάρωση

2

Άλλα

1

 

403-3

Εργαζόμενοι με υψηλή συχνότητα/ υψηλό κίνδυνο για ασθένειες που σχετίζονται με το επάγγελμά τους

Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι με υψηλή συχνότητα/ υψηλό κίνδυνο για ασθένειες που σχετίζονται με το επάγγελμά τους.

Σε περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών ή απώλειας μέλους της οικογένειας του εργαζόμενου, προβλέπεται από την εταιρεία η υποστήριξη από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό.

Στις Υπηρεσίες Υγείας των Εγκαταστάσεων οι γιατροί και άλλοι ειδικοί εξωτερικοί εκπαιδευτές εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους στη βάρδια, σε θέματα παροχής Α΄ βοηθειών, χειρισμό αναπνευστικών συσκευών για σοβαρά ατυχήματα (ανανήψεις), μέσα διάσωσης από κλειστούς χώρους εργασίας κ.λπ.

Οι εταιρείες του Ομίλου, κατά περίπτωση, σε περιόδους που παρατηρείται έξαρση εποχιακών ιώσεων ή άλλων προβλημάτων, ενημερώνουν τους εργαζόμενους με διάφορα μέσα (όπως ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών και σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, ανάρτηση ενημερώσεων στους πίνακες ανακοινώσεων, κ.λπ.).

403-4

Θέματα υγείας & ασφάλειας που καλύπτονται στις επίσημες συμφωνίες με τα εργατικά σωματεία

Βλ. επίσης Πίνακα Πιστοποιήσεων στον δείκτη 102-11, πιστοποίηση εγκαταστάσεων ως προς OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801.

 

Θέματα Υγείας και Ασφάλειας, συμφωνημένα στις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις με τα σωματεία, αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας που είναι διαθέσιμος στο εσωτερικό δίκτυο.

Μεταξύ των εταιρειών και των συνδικαλιστικών ενώσεων υπογράφεται πρακτικό συμφωνίας για το προσωπικό ασφαλείας σε περιπτώσεις απεργίας.

 • Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), βάσει του ΠΔ95/1999) με στόχο την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, την τήρηση συνθηκών υγιεινής και τη λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων.
 • Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.), σε κάθε εγκατάσταση, αποτελούμενες από εκλεγμένους αντιπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με το Νόμο 1568/1985, οι οποίες εκπροσωπούν όλους τους εργαζομένους. Δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές έχει το σύνολο των εργαζομένων κάθε εγκατάστασης (100%). Οι επιτροπές συμμετέχουν σε περιοδικές συναντήσεις με τις Διευθύνσεις των αντίστοιχων εγκαταστάσεων και θέτουν προτάσεις για βελτίωση στο χώρο εργασίας τους σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια. Εκδίδονται πρακτικά των συναντήσεων, που περιλαμβάνουν και την πρόοδο υλοποίησης των συμφωνηθέντων. Οι ημερομηνίες των συσκέψεων περιλαμβάνονται στην ετήσια αναφορά της ΕΣΥΠΠ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Σχετικές αναφορές για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία υπάρχουν:

 • στον Εσωτερικό Κανονισμό ΕΛΠΕ (Άρθρο 8, 24, 40, 45)
 • στον Εσωτερικό Κανονισμό ΕΚΟ (Άρθρο 9, 12, 23, 28) και
 • στον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου (κεφ. 7.1).

 

ΕΞΥΠΠ: Κατά περίπτωση (πχ σε περιόδους γενικών συντηρήσεων) για την παρακολούθηση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας επιστρατεύονται και εξωτερικοί συνεργάτες (ΕΞΥΠΠ), παρακολουθούνται σχετικοί δείκτες και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τη σχετική εργατική νομοθεσία.

Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας καλύπτονται 100% από τοπικές συμφωνίες ή κανονισμούς ή επίσημες διαδικασίες, την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων, με τη Συμμετοχή του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας, σε περιοδικές συναντήσεις Υγείας και Ασφάλειας με άλλες εγκαταστάσεις του Ομίλου, στο πλαίσιο και της ΕΣΥΠΠ.

Υπάρχουν επίσημες συμφωνίες που καλύπτουν θέματα όπως:

 • Διάθεση & χρήση ΜΑΠ
 • Συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων σε επιθεωρήσεις
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση
 • Υποβολή παραπόνων
 • Δικαίωμα άρνησης επικίνδυνης εργασίας

 

Στην ΕΛΠΕ Κύπρου λειτουργούν 2 Επιτροπές Ασφάλειας, η  σύσταση και ο ρόλος τους διέπεται με νομοθετική ρύθμιση. Κάθε 3 χρόνια γίνεται η εκλογή των μελών από το προσωπικό. Τα μέλη των δύο επιτροπών ασφαλείας (μία για Λευκωσία και μία για Λάρνακα) εκπροσωπούν τους εργαζόμενους για όλα τα θέματα υγείας και ασφάλειας.

 

Στην ΟΚΤΑ, οι τοπικές συμφωνίες καλύπτουν θέματα όπως: Εξοπλισμός ατομικής προστασίας, Συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στις επιθεωρήσεις για την υγεία και ασφάλεια, στους ελέγχους και στις έρευνες ατυχημάτων, Εκπαίδευση και ανάπτυξη, Δικαίωμα άρνησης επισφαλούς εργασίας, Περιοδικές επιθεωρήσεις.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1

Για κάθε material topic να αναφερθούν τα όρια επίδρασης (οντότητες εντός ή  εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις). Επίσης να αναφερθεί για κάθε material topic γιατί είναι ουσιαστικό.

Ουσιαστικό Θέμα

Όρια Επίδρασης
οντότητες εντός ή εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις

Σημαντικότερες επιδράσεις
ως προς τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Ποιότητα Αέρα

 

 • Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • Εργαζόμενοι
 • Πελάτες & Καταναλωτές
 • Μέσα ενημέρωσης & διαμορφωτές γνώμης
 • Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές
 • Τοπική Κοινωνία
 • Ευρύτερη Κοινωνία
 • Επιστημονική/ Ακαδημαϊκή Κοινότητα
SDGs #3, #7, #12
 

 

«Ποιότητα Αέρα» βλ. «Γιατί είναι ουσιαστικό;» σελ. 62

103-2

Για κάθε material topic να αναφερθούν πολιτικές, δεσμεύσεις, επιτεύγματα & στόχους, αρμοδιότητες, πόρους, μηχανισμούς παραπόνων, συγκεκριμένες δράσεις (διαδικασία, έργο, πρόγραμμα και πρωτοβουλίες)

«Ποιότητα Αέρα» βλ. «Η προσέγγισή μας» σελ. 62

 

ΒΕΑ

ΒΕΕ ΒΕΘ

"ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JPK-MONTENEGRO=Η)"

ΜΜ Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις
Συνολικός αριθμός παραπόνων για περιβαλλοντικά συμβάντα που αρχειοθετήθηκαν με βάση επίσημη διαδικασία το 2017 3 7 5 - - Όλα τα παράπονα αναφέρθηκαν το 2017 και επιλύθηκαν εντός του ίδιου έτους με βάση την επίσημη διαδικασία επίλυσης  
Αριθμός παραπόνων που αντιμετωπίστηκαν το 2017 4 7 5 - -
Αριθμός παραπόνων που επιλύθηκαν μέσα το 2017 3 7 5 - -
Αριθμός παραπόνων που κατατέθηκαν πριν το 2017 και επιλύθηκαν μέσα στο 2017 1 0 0 -  


 

103-3

Επιπλέον, περιγράψτε πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των material topics, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και σχετικές δράσεις

«Ποιότητα Αέρα» βλ. «Η προσέγγισή μας» (τρόποι αξιολόγησης, αποτελέσματα)» και «Η φιλοδοξία μας» σελ. 62-64

GRI 305: Emissions 2016

305-7

NOx, SΟx και άλλες σημαντικές αέριες εκπομπές

NΟx, SΟx και άλλες σημαντικές αέριες εκπομπές

ΒΕΑ

ΒΕΕ ΒΕΘ

"ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JPK-MONTENEGRO=Η)"

ΜΜ Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις

NΟx

2.332,72 505,32 360,09 7,7 (Α, Γ) tn

Υπολογιστικά – με βάση τις ετήσιες αναφορές PRTR. Συντελεστές εκπομπής από την αναφορά της 3/15 της CONCAWE. Οι εκπομπές SOx προκύπτουν από το ποσοστό τουθείου στα καύσιμα με υπολογισμούς. Δεν υπάρχουν εκπομπές από ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους (POP - Persistent organic pollutant). HAP: εκτιμήσεις κυρίως για εκπομπές βενζολίου και συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα σωματίδια (όπως Ni, As, Cd, Hg).

Μεθοδολογία Θυγατρικών:
ΕΚΟ: υπολογισμός ή εκτίμηση, OKTA & DIAXON: υπολογισμός. 

 

NOx Emission Intensity Index

0,25764 0,09377 0,08   kg/tn throughput

SΟx

4.000,43 1.003,98 974,66 18,4 (A, Γ) tn

SΟx Emission Intensity Index

0,44183 0,1863 0,21  

kg/tn throughput

VΟC

1.767,49 812,01 203,51 95,82 (Α, Β, Γ) tn

VOC Emission Intensity Index

0,18408 0,14161 0,04 -

Kg/tn διακινηθέντων προϊόντων

PMs

118,17 26,53 37,38 0,61 (A, Γ) tn

PMs Emission Intensity Index

0,013051 0,004923 0,01 - kg/tn throughput

HAP εκπομπές αερίων με βάση τον τύπο και το βάρος

41,19 12,69 0 - tn
 

 

 

Ειδικοί Δείκτες του “Oil & Gas Sector Supplement”

OG8

Περιεκτικότητα καυσίμων σε βενζόλιο, μόλυβδο και θείο 

Διάθεση καθαρότερων καυσίμων (μηδενικού θείου), προσθήκη biodiesel στα καύσιμα, χρήση καθαρότερων καυσίμων ιδιοκατανάλωσης, όπως παρακάτω (πραγματικές τιμές χαμηλότερες < ή πολύ χαμηλότερες << από τις προδιαγραφές):

Μείωση περιεκτικότητας θείου στα καύσιμα

 • Βενζίνη, ντίζελ <0,001%κ.β.
 • Αεροπορικά καύσιμα <<0,30%κ.β.
 • Gas oil (θέρμανσης) <0,1%κ.β.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1

Για κάθε material topic να αναφερθούν τα όρια επίδρασης (οντότητες εντός ή  εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις). Επίσης να αναφερθεί για κάθε material topic γιατί είναι ουσιαστικό.

Ουσιαστικό Θέμα

Όρια Επίδρασης
οντότητες εντός ή εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις

Σημαντικότερες επιδράσεις
ως προς τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία
 • Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • Εργαζόμενοι
 • Πελάτες & Καταναλωτές
 • Πρατηριούχοι
 • Προμηθευτές & Συνεργάτες
 • Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές & άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου
 • Μέσα ενημέρωσης & διαμορφωτές γνώμης
 • Τοπική Κοινωνία
 • Ευρύτερη Κοινωνία
 • Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές
 • Επιχειρηματική Κοινότητα
 • Επιστημονική/ Ακαδημαϊκή Κοινότητα
SDG #16
 

 

«Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία» βλ. «Γιατί είναι ουσιαστικό;» σελ. 30

103-2

Για κάθε material topic να αναφερθούν πολιτικές, δεσμεύσεις, επιτεύγματα & στόχους, αρμοδιότητες, πόρους, μηχανισμούς παραπόνων, συγκεκριμένες δράσεις (διαδικασία, έργο, πρόγραμμα και πρωτοβουλίες)

«Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία» βλ. «Η προσέγγισή μας» σελ. 30

103-3

Επιπλέον, περιγράψτε πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των material topics, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και σχετικές δράσεις

«Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία» βλ. «Η προσέγγισή μας (τρόποι αξιολόγησης, αποτελέσματα)» και «Η φιλοδοξία μας» σελ. 30-31

GRI 205: Anti-Corruption 2016

205-1

Ποσοστό και συνολικός αριθμός εγκαταστάσεων  που αξιολογήθηκαν  για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά και σημαντικά ευρήματα που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση

Όλες οι μονάδες εξετάζονται για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά ακολουθώντας τυποποιημένη εσωτερική επιθεώρηση, ενώ η διαδικασία είναι σύμφωνη και με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.

 

Καμία σχετική αναφορά το 2017.

 

Σημειώνεται ότι, μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν από τον Εσωτερικό Έλεγχο κατά το 2017 ήταν:

 • Θέματα ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Προμηθειών.
 • Θέματα ασφάλειας εργαζομένων και εγκαταστάσεων Διυλιστηρίων.
 • Θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διυλιστηρίων και Εμπορικών Εταιρειών.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι υψηλής σημαντικότητας, σύμφωνα με την Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας του Ομίλου.

 

KPIs Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου:

KPI Description Units 2016 2017
Ποσοστό κάλυψης ετήσιου προγράμματος ελέγχων  % 135 125

 

205-2

Εκπαίδευση και επικοινωνία στις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά της διαφθοράς 

«Κώδικας δεοντολογίας-Ηθική και Διαφάνεια» σελ. 30-31

 

Όλοι οι εργαζόμενοι (100%) είναι ενήμεροι για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο Όμιλος κατά της διαφθοράς μέσω των ισχυόντων Εσωτερικών Κανονισμών Εργασίας και του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.

Το σύνολό των εργαζομένων (100%) έχει ενημερωθεί για τη δέσμευση του Ομίλου στις αρχές του UNGC, την εταιρική πολιτική και τις αξίες μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης (όλες οι Εκθέσεις είναι αναρτημένες στο εσωτερικό δίκτυο).

 

Σε εκπαίδευση με αντικείμενο την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», έχουν συμμετάσχει 3 μέλη της ανώτατης διοίκησης. Το ποσοστό επί του συνόλου αντιστοιχεί σε 18,8%.

Συνολικά, έχουν συμμετάσχει σε εκπαίδευση κατά της διαφθοράς, 136 εργαζόμενοι των εταιρειών ΕΛΠΕ και ΕΚΟ (όπως κώδικας δεοντολογίας, ασφάλεια στο διαδίκτυο).

Το ποσοστό επί του συνόλου των εργαζομένων είναι 5,56%.

Αναλυτικά τα στοιχεία ανά εταιρεία:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΛΠΕ 87 4,45%
ΕΚΟ 49 9,90%
ΣΥΝΟΛΟ 136 5,56%

 

Στην Κύπρο, ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου γνωστοποιήθηκε στους πελάτες και υποκατασκευαστές.

Σχετικά με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες η σχετική επικοινωνία διασφαλίζεται μέσω της ένταξης στις συμβάσεις συνεργασίας όρου που αφορά στη δέσμευση σύμφωνα με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

 

205-3

Επιβεβαιωμένα περιστατικά  διαφθοράς και διορθωτικές ενέργειες

Κατά το 2017 δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικές ενέργειες για την αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς, καθώς δεν αναφέρθηκαν σχετικά περιστατικά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στα Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου ή στους εκπροσώπους των σωματείων.

Υφίσταται επίσης η δυνατότητα αναφοράς περιστατικών διαφθοράς στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση προβλέπονται σχετικά διοικητικά και ποινικά μέτρα σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, ενώ πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1

Για κάθε material topic να αναφερθούν τα όρια επίδρασης (οντότητες εντός ή  εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις). Επίσης να αναφερθεί για κάθε material topic γιατί είναι ουσιαστικό.

Ουσιαστικό Θέμα

Όρια Επίδρασης
οντότητες εντός ή εκτός του Ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν τις επιδράσεις

Σημαντικότερες επιδράσεις
ως προς τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή

 

 • Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • Εργαζόμενοι
 • Πελάτες & Καταναλωτές
 • Πρατηριούχοι
 • Προμηθευτές & Συνεργάτες
 • Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές & άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου
 • Μέσα ενημέρωσης & διαμορφωτές γνώμης
 • Τοπική Κοινωνία
 • Ευρύτερη Κοινωνία
 • Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές
 • Επιχειρηματική Κοινότητα
 • Επιστημονική/ Ακαδημαϊκή Κοινότητα
SDGs #7, #9, #12, #13
 

 

 «Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» βλ. «Γιατί είναι ουσιαστικό;» σελ. 57

103-2

Για κάθε material topic να αναφερθούν πολιτικές, δεσμεύσεις, επιτεύγματα & στόχους, αρμοδιότητες, πόρους, μηχανισμούς παραπόνων, συγκεκριμένες δράσεις (διαδικασία, έργο, πρόγραμμα και πρωτοβουλίες)

«Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» βλ. «Η προσέγγισή μας» σελ. 57

103-3

Επιπλέον, περιγράψτε πως αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των material topics, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και σχετικές δράσεις

«Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» βλ. «Η προσέγγισή μας (τρόποι αξιολόγησης, αποτελέσματα)» και «Η φιλοδοξία μας» σελ. 57-61

GRI 201: Economic Performance 2016

201-2

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της αλλαγής του κλίματος:

 • περιγραφή του κινδύνου/ευκαιρίας και της κατηγορίας του (φυσικός, κανονιστικός, κλπ)
 • περιγραφή των επιπτώσεων από τον κίνδυνο/ευκαιρία
 • οικονομικές επιπτώσεις από τον κίνδυνο ή ευκαιρία, πριν αναληφθεί δράση
 • προσέγγιση για τη διαχείριση του κινδύνου, ευκαιρίας
 • δαπάνες που προέκυψαν από τη διαχείριση

«Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» σελ. 60

Οι σημαντικές και άμεσες χρηματοοικονομικές επιπτώσεις έχουν να κάνουν με το κόστος, που σχετίζεται με το προβλεπόμενο έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου καθώς τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου στην Ελλάδα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της κύριας στρατηγικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και των έργων εξοικονόμησης ενέργειας έχει οδηγήσει ήδη τα διυλιστήρια (2 από τα 3) πλέον στο ευρωπαϊκό benchmarking της ΕΕ και το έλλειμμα οφείλεται κυρίως στον οριζόντιο συντελεστή μείωσης (Cross Sectorial Correction Factor- CSCF) που εφαρμόζεται λόγω του Άρθρου 10α(5) της Οδηγίας 2003/87/EC (EU ETS). Η κάλυψη του ετήσιου κόστους συμμόρφωσης εκτιμάται από 12 έως 16 εκ.€, ανάλογα με την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών – EUAs.

GRI 302: Energy 2016

302-1

Κατανάλωση Ενέργειας εντός του οργανισμού

 
Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας εντός του οργανισμού

ΒΕΑ

ΒΕΕ ΒΕΘ

"ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (OKTA=A, EKO=B, DIAXON=Γ, HPC=Δ, EKO SERBIA=Ε, EKO BULGARIA=Ζ, JPK-MONTENEGRO=Η)"

ΜΜ Παρατηρήσεις/ Επεξηγήσεις

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (κατανάλωση καυσίμων)

21.565.290

16.314.906,11 6.347.637,00 103.865,00 GJ Δεν πωλείται ηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ατμό, ούτε  πωλείται ιδιοπαραγόμενη ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ατμό.

Η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια προκύπτει από τους λογαριασμούς των προμηθευτών, ενώ η ιδιοπαραγόμενη από μετρητές ισχύος στις εγκαταστάσεις.

Η θερμογόνος δύναμη των καυσίμων προέρχεται από το National Inventory Report 2017.

Μεθοδολογία κατανάλωσης ενέργειας από καύσιμα: ΒΕΑ, ΒΕΘ, DIAXON: άμεση μέτρηση, ΒΕΕ & OKTA: υπολογισμός, ΕΚΟ: υπολογισμός ή εκτίμηση.

Μεθοδολογία κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και ατμό: ΒΕΑ: Μετρητές ισχύος, ΒΕΕ & ΒΕΘ: υπολογισμός , DIAXON, JP MNE, EKO Bulgaria: εκτίμηση, ΕΚΟ: υπολογισμός ή εκτίμηση  
Κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα

21.565.290

16.314.906,11 6.347.637,00 103.855,00
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμα καύσιμα (πχ υδρογόνο, αιθανόλη ή βιοκαύσιμα) - - - 10,00 (Β)
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

1.914.390,65

1.543.805,68 746.940,30 248.471,94
Κατανάλωση ενέργειας από εξωτερικό πάροχο

1.114.815,83

1.202.063,14 743.768,70 248.471,94
Κατανάλωση ενέργειας από εξωτερικό πάροχο προερχόμενη από ΑΠΕ

221.736,87

239.090,36 147.935,59 26.735,85
Κατανάλωση ενέργειας από εξωτερικό πάροχο μη-προερχόμενη από ΑΠΕ

893.078,96

962.972,78 595.833,11 221.736,09
Ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια

799.574,83

341.742,54

0,00 0,00
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

1.914.390,65

1.543.805,68 743.768,70 284.471,94
Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση

16.779.401,35

11.393.973,43 - 69.719,26
Κατανάλωση ενέργειας για ψύξη - - - 15.208,25
Κατανάλωση ενέργειας για ατμό

2.973.033,49

4.490.092,97 1.751.661,40 3.311,74