Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Οι παρακάτω επεξηγήσεις παρατίθενται για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, που δεν είναι εξοικειωμένος με τις συντομογραφίες και τους ειδικούς όρους που αναφέρονται σε αυτήν την έκδοση.

 

ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
AτΘ Αέρια του θερμοκηπίου (GHG).
ΒΕΑ Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου.
ΒΕΕ Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας.
ΒΕΘ Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους αρμονικά έτσι ώστε να μην θίγεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, (Λεξικό Όρων Γ’ ΚΠΣ).

ΔΕΣΟ

Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου (περιλαμβάνει τη Διεύθυνση ΕΚΕ Ομίλου και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου).

ΔΥΑΠΒΑΟ Διεύθυνση Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου.
ΔΣ Κατά περίπτωση Διευθύνων Σύμβουλος ή Διοικητικό Συμβούλιο.
ΕΚO ABEE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (εμπορικές εταιρείες ΕΚΟ και ΒΡ).

ΕΚΕ Είναι τα ευρέως χρησιμοποιούμενα αρχικά του όρου Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη’’. Στην έκθεση όμως αναφέρεται με την έννοια της “Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας’’, που συνιστά έναν πλέον δόκιμο και σωστό όρο.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των εισηγμένων στο Χ.Α. ανωνύμων εταιρειών αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Ν. 3016/2002). Ως εκτελεστικά θεωρούνται τα μέλη που είναι επιφορτισμένα με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά αποκαλούνται τα μέλη που ασχολούνται με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Αναφορά στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.
Ε.Ξ.Υ.Π.Π. Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1999, με θέμα την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, την τήρηση συνθηκών υγείας και τη λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων.
Ε.Σ.Υ.Π.Π.

Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1999, με θέμα την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, την τήρηση συνθηκών υγιεινής και τη λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων.

Ε.Υ.Α.Ε. Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Βλέπε ΕΚΕ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (stakeholders) Ενδιαφερόμενα Μέρη ή Κοινωνικοί Εταίροι είναι εκείνοι που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα μπορούν και να τις επηρεάσουν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, πελάτες, μέτοχοι, επιχειρηματικοί συνεργάτες, κυβερνήσεις, τοπικές κοινότητες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.λπ.
ΜΑΠ Μέσα Ατομικής Προστασίας.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ (UNGC)

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (μια εθελοντική πρωτοβουλία του ΟΗΕ) αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές (24 κριτήρια) στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

ΣΒΑ Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης - Sustainable Development Goals (SDGs). Είναι η κοινή δέσμευση των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ ότιι θα συμβάλλουν ενεργά για την υλοποίηση 17 στόχων που συνδέονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030.
ΣΔΥΑ Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας.
AIF

All Injury Frequency, – Σύνολο τραυματισμών: αριθμός θανατηφόρων + απουσίας + περιορισμένης ικανότητας + ιατρικής περίθαλψης περιστατικών (τα πρώτων βοηθειών εξαιρούνται) x 106 δια του συνολικού αριθμού των ανθρωποωρών.

ΑΡΙ Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου.
AR Absentee Rate - Ποσοστό αδικαιολόγητων απουσιών: Οι πραγματικές ημέρες απουσίας, εκπεφρασμένες ως ποσοστό επί των συνολικών προγραμματισμένων ημερών που πρέπει να εργαστεί το εργατικό δυναμικό για την ίδια περίοδο. Δεν συμπεριλαμβάνονται επιτρεπόμενες άδειες και απουσίες λόγω κανονικής άδειας, σπουδών, τοκετού, μητρότητας, σοβαρών προσωπικών λόγων.
CCPS

Αμερικανικό Κέντρο Ασφάλειας Χημικών Διεργασιών, Center for Chemical Process Safety.

CLP Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (Classification, Labelling, Packaging, R1272/2008).
COMO Company Owned & Company Operated/Managed (Ιδιόκτητα και Iδιολειτουργούμενα πρατήρια).
CONCAWE

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον στον κλάδο του πετρελαίου.

CoP

(Communication on Progress) Μια ετήσια έκθεση προς το Γραφείο του ΟΗΕ για το Οικουμενικό Σύμφωνο, σχετικά με την εφαρμογή και τη διάδοση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, (δες και UNGC, (www.unglobalcompact.org/CommunicatingProgress/).

CSR Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα.
DODO

Dealer Owned Dealer Operated (πρατήρια Τρίτων).

EU - ETS European Union GHG Emission Trading  Scheme. Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
FUELS EUROPE 

Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Πετρελαιοειδών.

GRI Standards Διεθνώς αποδεκτό σύστημα προτύπων για την αντικειμενική απόδοση του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης.
ISGOTT International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (Διεθνής Οδηγός Ασφάλειας για Δεξαμενόπλοια και Τερματικούς Σταθμούς).
ISM Institute of Supply Management (Ινστιτούτο Διαχείρισης Εφοδιασμού).
LDAR Σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και επισκευής των διάχυτων εκπομπών (leak detection and repair).
LWI Lost Workday Injury – Ατυχήματα απουσίας από την εργασία.
LWIF Lost Workday Injury Frequency – Συχνότητα ατυχημάτων απουσίας ανά 1 εκατομμύριο εργατοώρες.
LWIS Lost Workday Injury Severity – Σοβαρότητα ατυχημάτων απουσίας: χαμένες ημέρες λόγω ατυχήματος ανά αριθμό ατυχημάτων.
MARPOL Marine Pollution (Θαλάσσια ρύπανση).
MTC Ατυχήματα Ιατρικής Περίθαλψης (Medical Treatment Cases).
MY CLIMATE

Οργανισμός με παγκόσμια εμβέλεια σε προγράμματα αντισταθμιστικών μέτρων για το ανθρακικό αποτύπωμα.

ODR Occupational Diseases Rate - Ποσοστό επαγγελματικών ασθενειών.
OHSAS Occupational Health and Safety Accreditation System (Πρότυπο για την Υυγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας).
PSE Process Safety Event.
PSER Process Safety Event Rate.
REACH O Ευρωπαϊκός Κανονισμός «Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals» (R1907/2006), που ισχύει σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιουνίου 2007.
RWI Ατυχήματα περιοριστικής ικανότητας (Restricted Workday Injuries).
UNGC δες Οικουμενικό Σύμφωνο
VOC Πτητικές οργανικές ενώσεις (volatile organic compounds).
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης