Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο Όμιλος (με έδρα στην Αθήνα, Χειμάρρας 8Α Μαρούσι) αποτελείται από 42 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Η κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών, το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, η μετοχική σύνθεση, το ποσοστό ιδιοκτησίας και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στο σύνδεσμο https://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/ELPE_ANNUAL_REPORT2017_internet.pdf σελ. 191-193. Η νομική μορφή του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της αρχικής συγχώνευσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της μητρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο που έγινε το 1998 και των μετέπειτα εταιρικών συναλλαγών (εξαγορές).

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στην εγχώρια λιανική εμπορία καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.  

 

Δημιουργία Αξίας

Στόχος του Ομίλου είναι να δημιουργεί αξία από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή η προστιθέμενη αξία - το κοινωνικό προϊόν - απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και συμβάλει στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον άνθρωπο συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής φήμης της εταιρείας και παρέχουν την «κοινωνική άδεια λειτουργίας». Ο προσδιορισμός των ουσιαστικών θεμάτων που καθορίζεται από το συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, εξασφαλίζει την ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή της κοινωνίας και τη στήριξη και συνεισφορά για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης