Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα 10 ουσιαστικά θέματα που ανέδειξε η μελέτη ουσιαστικότητας παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω:

 

Κανονιστική Συμμόρφωση Διαρροές & Κηλίδες Πετρελαίου Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων
Επιδιώκουμε την ηθική υπευθυνότητα και ακεραιότητα σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας. Ενισχύουμε συνεχώς όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα αντιμετώπισης και διαχείρισης του κινδύνου διαρροών για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων μας είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Στοχεύουμε στην ασφαλή και χωρίς ατυχήματα λειτουργία μας.
Κεφάλαιο «Εταιρική Διακυβέρνηση & Κανονιστική Συμμόρφωση» Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» Κεφάλαιο «Υγεία και Ασφάλεια»

 

 

Ποιότητα Αέρα Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή
Επενδύουμε στη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ατμόσφαιρας. Η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καυσίμων υψηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία αποτελούν ενδεικτικές επενδύσεις. Ενεργούμε με ειλικρίνεια, εντιμότητα και ηθική μέσω αρχών, πολιτικών και κωδίκων δεοντολογίας. Συμβάλλουμε στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής επενδύοντας στην αριστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης, στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» Κεφάλαιο «Εταιρική Διακυβέρνηση & Κανονιστική Συμμόρφωση» Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή»

 

 

Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία Απασχόληση Ασφάλεια, Ποιότητα & Προσιτότητα Προϊόντων
Στοχεύουμε στη συνεχή αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των υλικών και φυσικών πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά και της ανάπτυξης ευρύτερων συνεργειών. Επιδιώκουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι θα πρέπει να ατιμετωπίζονται με σεβασμό και να έχουν ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους. Δημιουργούμε αξία στον πελάτη και καταναλωτή μας μέσω διάθεσης ασφαλών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» Κεφάλαιο «Απασχόληση»  Κεφάλαιο «Αγορά»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αδιάλειπτη Λειτουργία & Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
Μεριμνούμε για την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά για αδιάλειπτη λειτουργία η οποία είναι συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Κεφάλαιο «Υγεία και Ασφάλεια»


 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης