Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου

Στον τομέα της διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης, ώστε να προβλέπονται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, οι εν δυνάμει κίνδυνοι εντοπίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια της ελληνικής νομοθεσίας (N.3850/2010), τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες και τις καλές πρακτικές. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, οι οποίες περιέχουν και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων και τη διατήρησή τους σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα.
 

Υγεία των Εργαζομένων στο Χώρο Εργασίας

Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της εταιρείας και της Διαδικασίας Επίβλεψης Υγείας. Έτσι, πραγματοποιούνται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων σε συνδυασμό με τη θέση εργασίας τους, την ηλικιακή τους ομάδα και το φύλο τους.

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ολοκληρώνεται με τη συμπληρωματική εξέταση των εργαζομένων από τους Ιατρούς Εργασίας.


Ασφάλεια των Εργαζομένων στο χώρο Εργασίας

Το 2017 επενδύθηκαν περίπου €14,5 εκατ. για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αυτές τις πάγιες επενδύσεις δεν περιλαμβάνονται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, η προμήθεια και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού ασφάλειας και η προμήθεια πυροσβεστικών υλικών και άλλων αναλώσιμων.


Επενδύσεις του Ομίλου σε θέματα ασφάλειας

 

 2017

 2018-2022

 (εγκεκριμένο πρόγραμμα)

 Εγκατάσταση

 Ύψος επένδυσης (εκατ. €)

Ύψος επένδυσης (εκατ. €)

 ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ

9,44

56,44

 ΕΚΟ

1,71

14,86

 DIAXON

0,08

0,37

 HP CYPRUS

1,80

5,84

 OKTA

0,25

1,07

 JUGOPETROL

0,62

6,09

 EKO SERBIA

0,07

0,83

 EKO BULGARIA

0,51

0,82 (μόνο για το έτος 2018)

 ΑΣΠΡΟΦΟΣ

0,00

0,03

 ΣΥΝΟΛΟ

14,48

86,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με στόχο την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων και την επίτευξη αριστείας στην Ασφάλεια, έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή ενός προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης της Ασφάλειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, το οποίο εδράζεται σε πρότυπα μεγάλων διεθνών ομίλων του κλάδου.

Από το 2015 ξεκίνησε στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ομίλου η ανάπτυξη του προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Ασφάλειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις αεροδρομίων της εμπορίας. Η Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας συνίσταται στην διαχείριση της Ασφάλειας με έναν οργανωμένο και δομημένο τρόπο που συστηματοποιεί την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών.

Η Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας απαρτίζεται από 21 Συστήματα-Πυλώνες για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων.

Για την επίτευξη αριστείας στην Ασφάλεια, στο πλαίσιο κάθε Συστήματος περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή τους και η μεθοδολογία αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης.

Εντός του 2017, ολοκληρώθηκαν το πλαίσιο και οι ενέργειες δράσης όλων των Συστημάτων της Ολιστικής Ασφάλειας, ενώ επίσης ξεκίνησε η σύνταξη του πλαισίου και οι ενέργειες δράσεις των 12 κρίσιμων βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης